[MN33] R1; O tym jak buszowałem w zbożu z… czarownicą o zimnych sutkach

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz w artykule [MN33] Buszujący w mandaryńskim – długofalowy projekt samodzielnej nauki języka chińskiego.


L0  5pszenicy 4polu 3w 2który ‘stru-żuje’ 1ten.

麦田里的守望者

maj4 tien2 li3 de5 szoł3 łank4 dże3


L1 ty jeś-li ‘na-prawdę’ chciałbyś posłuchać (tego, co) ja (mam do) powiedzenia,

你如果的确想听我讲,

ni3 ru2 gło3 di­2 ćjłe4 siank3 tink1 ło3 dziank3,


L2 4ty chciał-byś wie-dzieć 3którą –ą 2pierw-sz– sprawą 1prawdo-podobnie 5jest-to 7ja 6w któ-rym miej-scu 8wyszedłem żywy (na świat) {uro-dziłem (się)},

你想要知道的第一件事也许是我在什么地方出生,

ni3 siank2 jał4 dży1 dał4 de5 di4 i1 dzien4 szy4 jy3 śju3 szy4 ło4 dzaj4 szem2 me5 di4 fank5 czu1 szenk1 ,


L3 3ja 1to 2ja-k 4spę-dziłem ‘moje’ 7nie (były) szczęśliwe 6które 5dziecięce lata 8‘tak-właśnie-było’,

我是如何度过我不幸的童年的,

ło3 szy4 ru2 chy2 du4 gło4 ło3 bu4 sink4 de5 tunk2­ nien2 de5,


L4 4‘mój’ ojciec (i) matka w (czasach) 7urodzeniem 6‘moim’ 5prz-ed 3zajmowali (się) 2mi (rzeczami)1ja-ki- (rzeczami),

我父母在生我之前干些什么,

ło3 fu4 mu3 dzaj4 szenk1 ło3 dży1 ćien2 gan4 sie1 szem2 me5,


L5 ‘jak i’ różne takie tego rodzaju 2które (są) 4Da-wid(a) Ko-pper-fi-eld(a) 3(w) stylu 1bzdu-ry,

以及诸如此类的大卫·科波菲尔式废话,

i3 dzi2 dżu1 ru2 cy3 lej4 de5 da4 łej4 ky1 bo1 fej3 er3 szy4 fej4 chła4,


L6 ale 2(jeśli już jesteśmy przy) mówieniu (takich) zdań 1szcze-rze ‘mówiąc’,

可说句老实话,

ky3 szło1 dzju4 lał3 szy5 chła4,


L7 (to) ja nie-mam zamiaru infor-mować Cię (o) tym wszyst-kim.

我无意告诉你这一切。

ło3 łu2 i4 gał4 su5 ni3 dże4 i1 cie­4.


L8 2‘wszystkim’ 1przede, ja wobec tego rodzaju spr-aw 2–czuwam 1od- nu-dę,

首先,我对这类事情感到腻烦;

szoł3 sien1, ło3 dłej4 dże4 lej4 szy4 cink5 gan3 dał4 ni4 fan2;


L9 ‘po drugie’, ja gdy-bym drobiazgowo rozprawiał (o) 2‘moich’ ro-dzic-ów 1oso-bistych prywatnych sprawach,

其次,我要是细谈我父母的个人私事,

ci2 cy4, ło3 jał4 szy4 tan2 ło3 fu4 mu3 de5 ge4 rensy1 szy4,


L10 on-i oboje z-pewnością ‘mogliby’ ogromnie (się) zdener-wo-wać {pokazać (swój) tempe-rament}.

他们俩准会大发脾气。

ta1 men5 lia3 dżun3 chłej4 da4 fa1 pi2 ci4.


L11 odnoś-nie tego rodzaju spr-aw

对于这类事情,

dłej4 ju2 dże4 lej4 szy4 cink5


L12 on-i naj-łat-wiej dener-wują (się)

他们最容易生气,

ta1 men5 dzłej4 runk2 i4 szenk1 ci4,


L13 zwłasz-cza to ‘mój’ oj-ciec,

特别是我父亲

te4 bie2 szy4 ło3 fu4 cin1 .


L14 on-i dla ludzi ‘wręcz-na-odwrót’ są całkiem nie źli {‘w porządku’}

他们为人倒是挺不错,

ta1 men5 łej2 ren2 dał4 szy5 tink3 bu4 cło4,


L15 ja wcale nie chciałbym mówić 3(o) ni-ch 2które (są) 1złych słów,

—我并不想说他们的坏话—

– ło3 bing4 bu4 siank3 szło1 ta1 men5 de5 chłaj4 chła4


L16 ale on-i rzeczy-wiście bardzo łat-wo dener-wują (się)

可他们的确很容易生气。

ky3 ta1 men5 di2 ćjłe4 hen3 runk2 i4 szenk1 ci4.


L17 znów powiem (że) {'ponad to'}, ja też ni-e(!) opo-wiem Ci 2cho-ler-nej 1‘mojej’ ca-łej 3auto-biografii.

再说,我也不要告诉你他妈的我整个自传。

dzaj4 szło3, ło3 jy3 bu4 jał4 gał4 su5 ni3 ta1 ma1 de5 ło3 dżenk3 ge4 dzy4 dżłan4.


L18 3ja chciałbym 5opo-wiedzieć 4Ci 2którą 1(historia) 7tylko 6jest 11ja 13w (czasie) 15‘zeszło’ rocznymi 17‘Bożego Narodzenia’ 16świętami 14przed 8(o) całym 12spędziłem 10który  9tamtym okresie absur-dalnego ży-cia,

我想告诉你的只是我在去年圣诞节前所过的那段荒唐生活,

ło3 siank3 gał4 su5 ni3 de5 dży3 szy4 ło3 dzaj4 ciu4 nien2 szenk4 dan4 dzie2 cien2 sło3 gło4 de5 na4 dłan4 chłank1 tank2 szenk1 chło2,


L19 po-tem mo-je cia-ło {zdro-wie} ca-lut-kie* załama-ło= (się),

后来我的身体整个儿垮了,

choł4 lai2 ło3 de5 szen1 ti3 dżeng3 ge4 r kła3 le5,


L20 tylko dobrym (było) {‘nie-pozostało-nic innego-jak’} opuszczenie domu (i) do tego ‘miejsca’ przyjechanie (aby) odpo-cząć (przez) ‘jakiś’ okres cza-su.

只好离家到这儿来休养一段时间。

dży3 chał3 li2 dzia1 dał4 dżer4 laj2 siu1 jank3 i1 dłan4 szy2 dzien


L21 ja to powiem (o) ty-ch 2spra-wach 1wszystkich ‘co’ ja opowie-dałem Di Biemu ‘tak, właśnie było’,

我是说这些事情都是我告诉 D.B.的,

 ło3 szy4 szło4 dże4 sie1 szy4 cink5 doł1 szy4 ło3 gał4 su5 di1 bi1 de5,


L22 on jest ‘moim’ ‘starszym bratem’,

他是我哥哥,

 ta1 szy4 ło3 gy4 ge5,


L23 znajduje-(się)-w Ho–lly-wood’zie.

在好莱坞。

 dzaj4 chał3 laj2 łu4.


L24 tamto ‘miej-sce’ 2oddalone (od) mojego obec-nego 6(jest) ‘godne pożałowania’ 5które 4zamieszkania 3miejsca 1nie (jest) daleko,

那地方离我目前可怜的住处不远,

na4 di4 fank5 li2 ło3 mu4 cien2 ky3 lien2 bu4 jłen3,


L25 dla-tego on czę-sto przyjeżdża zobaczyć (się ze) mną,

所以他常常来看我,

sło3 i3 ta1 czank2 czank2 laj2 kan4 ło3,


L26 pra-wie (w) każ-dy week-end ‘bez-wyjatku’ przyjeżdża,

几乎每个周末都来

dzi1 hu1 mej3 ge4 dżoł1 mło4 doł1 laj2,


L27 ja zamie-rzam w przysz-łym miesiącu wrócić (do) domu,

我打算在下个月回家,

ło3 da3 słan4 dzaj4 sia4 ge4 jłe4 chłej2 dzia1,


L28 on ponadto chce osobiś-cie prowadząc samochód przetransportować mnie 2z-powrotem 1‘tam’,

他还要亲自开车送我回去。

ta1 chaj2 jał4 cin1 dzy4 kaj1 cze1 sunk4 ło3 chłej2 ciu5.


L29 on właśnie kupi-ł=pewnego’ „amerykań-skiego lamparta” {Ja-gu-ara},

他刚买了辆“美洲豹”,

ta1 gang1 maj3 le5 liank4 mej3 dżoł1 bał4


L30 ‘to’ {tamto} jest typ 2angiel-skiego 1małego 3samo-chodu,

那是种英国小轿车,

na4 szy4 dżung3 ink1 gło2 siał3 dział­­4 cze1,


L31 (przez) jed- godzi-nę mo-że przejechać dwie-ście 3angielskich 2mil 1‘mniej więcej’ {lewo prawo},

一个小时可以驶两百英里左右,

i1 ge4 siał3 szy2 ky2 i3 szy3 liank3 baj3 ink1 li3 dzło3 joł4,


L32  kupienie te-go samochódu kosztowa-ło= go nie-mal cztery tysiące ‘sztuk’ pieniędzy {cztery ‘ka-f-le’}

买这辆车花了他将近四千块钱。

maj3 dże4 liank4 cze1 chła1 le5 ta1 dziank1 dzin4 sy4 kłaj4 cien1.


L33  ostat-nio on jest ‘ekstre-malnie’ {(w) ‘stu procentach’} bo-gaty {mający pieniądze}.

最近他十分有钱。

dzłej4 dzin4 ta1 szy2 fen1 joł3 cien2.


L34  (w) przesz-łości on wcale nie (był) bo-gaty.

过去他并不有钱。

gło3 ćju5 ta1 bu4 joł3 cien2.


L35  (w) przesz-łości 3on znajdował (się) {‘przebywał’} 5domu 4w 2(w) którym 1(w) cza-się,

过去他在家里的时候,

gło3 ćju5 ta1 dzaj4 dzia1 li3 de5 szy2 choł5,


,L36  2tylko 1był ‘3jakimś’ zwyk-łym ‘pisa-rzem’ {auto-rem},

只是个普通作家,

dży3 szy4 ge4 pu3 tunk1 dzło4 dzia1,


L37  2napisania 1doświadczył 3‘jed-nego 7(były) niesa-mowi-te 6które 5‘krót-kich’ po-wieści {o-po-wia-dań} 4zbiorku 8(zatytułowanego) „tajem-nicza złota rybka”

写过一本了不起的短篇小说集《秘密金鱼》,

sie3 gło4 i1 ben3 liał3 bu5 ci3 de5 dłan3 pien1 siał3 szło1 dzi2 „mi4 mi4 dzin1 ju2,


,L38  nie wiem 2ty 1cz-y 3też 5słyszałej (aby o nim) mówiono 4‘kiedyś’.

不知你是否也听说过。

bu4 dży1 ni3 szy4 foł3 jy3 tink1 szło1 gło4.


L39  2te-j książce 1w 5(jest) naj-lepszy 4który 3jednym ‘utworem’ 7właśnie 6jest 8„tajem-nicza złota rybka”

这本书里最好的一篇就是《秘密金鱼》,

dże4 ben3 szu1 li3 dzłej4 chał3 de5 i1 pien1 dzioł4 szy4 „mi4 mi4 dzin1 ju2”,


L40  (to) 4opowiada (o) 2która 1(historia) 3to ‘pew-nym’ dziec-ku ja-k(ie) nie ‘chce’ {(jest) chętny} pozwolić ludziom patrzeć (na) je-go złotą rybkę,

讲的是一个小孩怎样不肯让人看他的金鱼,

dziank3 de5 szy4 i1 ge4,siał3 chaj2 dzen3 jank4 bu4 ken3 rank4 ren kan2 ta1 de5 dzin1 ju2,


L41  ponie-waż tamta rybka była 3on sa-m wydał pieniądze (aby ją) kupić 2(na) którą 1(rybką),

因为那鱼是他自己花钱买的。

in1 łej4 na4 ju2 szy4 ta1 dzy4 dzi3 chła1 cien2 maj3 de5.


L42  ta his-toria 2(po)rusza człowieka {(jest) ‘porusz-ajaca’} 1ekste-malnie,

这故事动人极了,

dże4 gu4 szy5 dunk4 ren2 dzi2 le5,


L43  ja po-kochałem (ją) ‘jak’(?) nie-zmier-nie.

我喜爱得不得了。

ło3 si3 aj4 de5 bu4 de2 liał3.


L44  (w) tym ‘momen-cie’ on wszed-ł= (do) Ho-lly-wood’u,

这会儿他进了好莱坞。

dże4 chłejr4 ta1 dzin4 le5 chał3 laj2 łu4.


L46  zapracowa-ł= (jako) dziwk-ka {za-prz-ed-ał (się)}

当了婊子———

dank1 le5 biał3 dzy5


L47  (ach) te-n D. B..

这个D.B.。

dże4 ge4 di1 bi1.


L48  ja naj naj(bardziej) ‘niezno-szę’ fil-mów {'ki-na'}.

我最最讨厌电影。

ło3 dzłej4 dzłej4 tał3 jan4 dien4 ink3.


L49  naj-lepiej (gdybyś) ty 2znów 1nawet 3ni-e(!) 6w-8kierunku 7‘moim’ 5–nosił 4‘pod’- 9’jego’ (tematu) {kina}.

最好你再也不要向我提起他。

dzłej4 chał3 dzaj4 jy3 bu4 jał4 siank4 ło3 ti2 ci3 ta1.

1.2L50 ja zamie-rzam 3od 5ja opuś-ciłem 8(w) Pen-cey 7średnią 6szkołę 4tamtego dnia (gdy) 2opowiadanie 1rozpocząć.

我打算从我离开潘西中学那天讲起。

ło3 da3 słan4 cunk2 ło3 li2 kaj1 pan1 si1 dżung1 śjłe na4 tien1 dziank3 ci3.

L51 Pen-cey (-) ta szko-ła znajduje-(się)-w 2Pen-syl-wa-n-ia 1(w) stanie 4A-ger-s 3(w) miasteczku.

潘西这学校在宾夕法尼亚州埃杰斯镇。

pan1 si1 dże4 śjłe2 siał4 dzaj4 bin1 si1 fa3 ni2 dżoł3 aj1 dzie2 sy1 dżen4.

L52 ty mo-że 2sły-szałeś 1'kiedyś' (o niej).

你也许听说过。

ni3 je3 śju3 tink1 szło1 gło4.

L53 mo-że przynaj-mniej 3n- 5ogło-szeniu 4-a 1widziałeś 2'kiedyś'.

也许至少在广告上见过。

je3 dży4 szał3 dzaj4 głank3 gał4 szank4 dzien4 gło4.

L54 on-i pra-wie v- 2ty-sią-cu czaso-pism 1-'v' 3opublikowa-li rekla-my,

他们几乎在一千份杂志上登了广告,

ta1 men5 dzi1 chu1 dzaj4 i1 cien1 fen4 dza2 dży4 szank4 denk1 le5 głank3 gał4,

L55 zwyk-le jedne-go 3 (jestnie-zwyk-ły 2który 1chło-pa-k(a) 4ujeżdżaj-ąc konia 6-cze 5ska- (przez) 7pło-tek, 

总是一个了不起的小伙子骑着马在跳篱笆。

dzunk3 szy4 i1 ge4 liał3 bu5 ci3 de5 siał3 chło3 dzy5 ci2 dże5 ma3 dzaj4 tiał4 li2 ba5.

L56 2'jak-by' w Pen-cey po-za me-czami (w) końską piłkę {po-lo} 'już' nie 'było' (innych) spraw (które) można-by robić 1'wyglą-da'.

好像在潘西除了比赛马球就没有事可做似的。

chał3 siank4 dzaj4 pan1 si1 czu2 le5 bi3 saj4 ma3 ciu2 dzioł4 mej2 joł3 szy4 ky3 dzło4 szy4 de5.

L57 'tak naprawdę' ja w 2szko-ły 1pobli-żu na- 7jedne-go koni-a 6cie-nia 3-wet nie 5widzenia 4doświadczyłem.

其实我在学校附近连一匹马的影儿也没见过。

ci2 szy2 ł3 dzaj4 śjłe2 siał4 fu4 dzin4 lien2 i1 pi3 ma3 de5 inkr3 je3 mej2 dzien4 gło4.

L58 'na; 2te-go 4galopującego konia 3obrazka 1'do-le',

在这幅跑马图底下,

dzaj4 dże4 fu2 pał3 ma3 tu2 di3 sia5,

L59 zaw-sze (w) ten sposób (jest) napisa-ne  :

总是这样写着:

dzunk3 szy4 dże4 jank4 sie3 dże5:

L60 2o-d 41888 3roku 1począwszy,

“自从一八八八年起,

L61 m-y wtedy 'kogo'(?) dzie-ci wycho-wując zmieniamy-w znako-mi-te,

我们就把孩子栽培成优秀的、

ło3 men5 dzioł4 ba3 chaj2 dzy5 dzaj1 pej2 czenk2 joł1 siu4 de5,

L62 3mają (wykształcone) móz-gi {umys-ły} 2którzy 1(w) mło-dych ludzi.

有脑子的年轻人。”

joł3 nał3 dzy5 de5 nien2 cink1 ren2

L63 wszyst-ko to 3oszukać ludzi 2które (mają)  1kłam-stwa {duszne słowa 😉 }

”完全是骗人的鬼话。

L64 w Pen-cey również 2jak-i w in-nych szko-łach 1'tak samo (jak)'

在潘西也像在别的学校一 样,

dzaj4 pan1 si1 je3 siank4 dzaj4 bie2 de5 śłe2 siał4 i1 jank4,

L65 abso-lutnie 2wycho-wać 1nie (jest się) w-stanie 4ja-ki(egokolwiek) człowieka 3'od-podszewki'

根本栽培不了什么人衬。

gen1 ben3 dzaj1 pej2 bu4 liał3 szem2 me5 ren2 czen4.

L66 ponad-to w tamtym 'miejscu' mnie wcale nie zobaczyć udało (się) żad-nego znako-mi-tego,

而且在那里我也没见到任何优秀的、

er2 cie3 dzaj4 na4 li5 ło3 je3 mej2 dzien4 dał4 ren4 chy2 joł1 siu4 de5,

L67 3ma mó-zg (na karku 😉 ) 2który 1człowieka.

有脑子的人。

joł3 nał3 dzy5 de5 ren2.

L68 mo-że 'było' ta-ki jeden (lub) dwó-aj.

也许有那么一两个。

je3 śju3 joł3 na4 me5 i1 liank3 ge4.

L69 ale 2(że) on-i 1(jest) bardzo prawdo-podobne 3w (czasie) 5weszli (do) szko-ły 4za-nim 6(już) wtedy byli 9tamtego typu (wychowania) 8którzy (są) 7ludźmi.

可他们很可能在进学校之前就是那样的人。

ky3 ta1 men5 hen3 ky3 nęk2 dzaj4 dzin4 śjłe2 siał4 dży1 cien2 dzioł4 szy4 na4 jank4 de5 ren2.1.3

L70 ech, 2tamtego dnia 1'tak-się składa' (że) 3była so-bo-ta,

嗯,那天正好是星期六,

en4/1, na4 tien1 dżenk4 chał3 szy4 sink1 ci1 lioł4,

L71 'mieliśmy' z Sa-k-son Ha-ll średniej szkoły mecz (w) fo-ot ball {oliwko-wą piłkę}.

要跟萨克逊·霍尔中学赛橄榄球。

jał4 gen1 sa4 ky4 śjun4 chło4 er3 dżung1 śjłe2 saj4 gan3 lan3 ciu2.

3(był) z Sa-k-son Ha-ll 2który 1te-n me-cz 4przez (szkołę) uważa-ny był (w) 6Pen-cey 5oko-lic-y_ 7(za) 'pew-ną' duża sprawę.

跟萨克逊·霍尔的这场比赛被看作是潘西附近的一件大事。
to był 5roku 4w-ciągu 1ostat-ni je-den 3piłkarski 2mecz
这是年内最后一场球赛,
gdy-by Pen-cey przegra-ło_ ,
要是潘西输了,
wyglądało jak-by wszys-cy 2nie '4samobójstwa 3popełnić' 1nie mogliby
看样子大家非自杀不可。
ja pamiętam tamtego dnia po południu trze-cia_ 'mniej więcej' {(w) lewo (w) prawo},
我记得那天下午三点左右,
mnie 2wspiąć 1udało (się) 8'bardzo wysoko' 7który (był) 6Tho-m-son 5góry 4wierzchołek 3na (aby) oglądać mecz (w) piłkę,
我爬到高高的汤姆逊山顶上看赛球,
wtedy stanąwszy znajdowałem (się na) tamtej 2honorowej 'minioności' 7w 10(o) niepod-ległość 9woj-ny 8'trakcie' 6uży-wano 5kiedyś 4którą 3choler-nie dużej armaty 1ob-ok, [17 hun4]
就站在那尊曾在独立战争中使用过的混帐大炮旁边,

z tego miejsca 2mog-łem 1patrząc-w-dal 3widzieć ca-ły piłkarski plac {bo-isko}
从这里可以望见整个球场,

patrząc mogłem 2zobaczyć dwie drużyny ludzi (i) koni {'jednos-tek'} 1wszę-dzie 3pędzące (aby) zabijać (wrogów).
看得见两队人马到处冲杀。

5try-bunie {(do) oglądania platformie} 4'na' 3która (była) 2sytu-acja 1cho-ciaż 6(była) niewy-raźna (i) nie jasna
看台里的情况虽然模糊不清,
ale ty słuchając mogłeś 'usłyszeć' 2i-c-h_ 1wrzas-ków 3głos,
可你听得见他们的叱喝声,

je-den wibrujący (pod) niebo cenny' wrz-ask dla Pen-cey ap-lauz,

一片震天价喊声为潘西叫好,

ponie-waż po-za_ mną,
因为除了我,

pr-aw-ie wszyscy 2szkoł-y_ 1ludzie 3'bez-wyjątku' znajdowali (się) 5sta-dionie 4na,
差不多全校的人都在球场上,

jednak-że 2dla Sa-k-son Hi-ll 1(po) tamtej stronie ap-lauz-u_ dźw-ięk 3właściwie był 'rzad-ki (i) fragmen-taryczny' 'tak-właśnie-było'
不过给萨克逊·霍尔那边叫好的声音却是稀稀拉拉的,

ponie-waż 4'na' gościnny teren 3przyjechała (na) me-cz 2która 1piłkarska drużyna,
因为到客地来比赛的球队,

4brała 3'przyjeżdżając' 2których 1ludzi 5zaw-sze nie mogło (być) bardzo wielu 'tak-wł.-jest'.
带来的人总是不会很多的。


1.4

2znajdując-się (na) 1(za) każdym razem 4fo-ot ballowego me-czu 3podczas 5 zawsze bardzo 'rzadko' 7zobaczyć 6udawało (się) 8dziew-czy-ny.

在每次橄榄球比赛中总很少见到女孩子。

tyl-ko 3(w) wyższych klasach 2którzy (byli) 1ucznio-wie 4dopiero-wtedy mog-li zabierać {przyprowadzać} dziew-czy-ny (i) przychodzić oglądać (mecze w) piłkę.

只有高班的学生才可以带女孩子来看球。

to 'w istocie' 4jest '1jakaś' 5po-nura (i) przera-żajaca 3która 2szko-ła,

这确实是个阴森可怕的学校,

nie 'ważne' 2ty 1z które-go_ punk-tu (widzenia) 4(nie) spojrzysz 3(na) 'nią'.

不管你从哪个角度看它。

ja 2zwykle 'mam nadzieje' 1sa-m 3(we) wszystkich 6(się) znajduję 5(w) których 4miej-scach 7przynaj-mniej okazjo-nalnie patrząc zobaczyć kilk-ka_ dziew-czyn,

我总希望自己所在的地方至少偶尔看见几个姑娘,

'nawet jeśli' tylko zoba-czę j-e 2-cę 1drapią- 3(się) (po) ramio-nach, (czy) wydmuchujące no-sy,

哪怕只看见她们在搔胳膊、擤鼻子,

'nawet jeśli' 2-ąc 1jedz- 3jedzą 'jak'(?) uśmie-chając (się).

甚至在吃吃地傻笑。

Se-l-ma Thur-mer — ona była 2dyrek-tor-a_ 1cór-ką

赛尔玛 ·绥摩———她是校长的女儿———

prze-ciwnie częs-to wy-chodziła oglądać (mecze) piłki,

倒是常常出去看球,

ale 2wyglądała-jak 1ona 5(są) tego typu (…) 4które 3kobie-ty,

可像她这样的女人,

'w rzeczywistości' 2-ciągnąć 1nie-była-by-w-stanie 'przy'- 3'twojego' {wzbudzić w tobie} du-żego zainte-resowania.

实在引不起你多大兴致。

'tak naprawdę' ona (jest) dla ludzi (wręcz) przeciwnie (-) całkiem nie zła

其实她为人倒挺不错。

'było' (tak, że) pewnego razu ja z nią ra-zem 2z 4A-ger-s 3miasteczka 1'jadąc' {siedząc} au-to-bu-sem wy-jeżdżaliśmy_,

有一次我跟她一起从埃杰斯镇坐公共汽车出去,

ona wtedy siedząc znajdowała (się po) 'mojej' stro-nie.

她就坐在我旁边。

m-y dwoje swo-bodnie 3-gadywać 1zaczęliśmy 4dzień 2prze-

我们俩随便聊起天来。

ja całkiem 2lu-bię 1ją.

我挺喜欢她。

je-j_ no-s (jest) bardzo duży,

她的鼻子很大,

paznok-cie wszystkie-bez-wyjątku już 'zeskro-bane',

指甲都已剥落,

wyglą- 3-ła* 2lecia- 4(z nich) krew 1-da-ły (jakby)

像在流血似的,

(na) klat-ce (piersiowej) ponadto nosi-ła_ dw-ie_ fałszywe piersi,

胸前还装着两只假奶,

w cztery strony (i) osiem kierunków pionowo wypinały (się)

往四面八方直挺,

ale ty zobaczyw-szy_ (ją),

可你见了,

jednak tylko czu-łeś (do) niej współ-czucie.

却只觉得她可怜。

ja lu-bię je-j* tery-torium (??)

我喜欢她的地方,

to (że) ona nig-dy nie przech-wala (się) że 'jej' oj-ciec ma (w sobie) dużo wiel-kości.

是她从来不瞎吹她父亲有多伟大。

pew-nie ona wi-e (że) on jest pewnym* 3'u-da-j-e' 2który 1dur-niem (ryżowe wiadro) { ~ 'la-mus' 😉 },

也许她知道他是个装模作样的饭桶。


1.5

2ja 1po-w-dem (dla którego) 3przystanąłem 'na' 6Tho-m-sen 5góry 4szczycie

我之所以站在汤姆逊山顶,

(a) nie_ 2na-dół 1poszedłem 3oglądać piłki,

没下去看球,

było (to) gd-yż ja właśnie z szer-mierską drużyną ra-zem z Nowego Yorku z-powrotem przyjechałem,

是因为我刚跟击剑队一道从纽约回来。

ja ponadto byłem 2te-j szer-mierskiej drużyn-y_ 1pecho-wym kapi-tanem.

我还是这个击剑队的倒楣领队。

naprawdę str-asz-ne.

真了不起。

m-y 'wcześnie rano' wy-ruszyliśmy d- 2Nowego Yorku 1-o 4z 6M-c-Bur-neya 6średnią 5szkołą  3(na) zawo-dy szer-miercze.

我们一早出发到纽约去跟麦克彭尼中学比赛击剑。

tyl-ko tym razem zawo-dy ni-e_ 2'rywalizacją' 1'zakończyły (się)'

只是这次比赛没有比成。

3m-y wzięliśmy* 5(w) zawo-dach 4użyliśmy 2które 1'florety',

我们把比赛用的剑、

2ekwi-punek i tro-chę in-nych_ rze-czy 1ca-ły 3zostawiłem {zgubiłem}  5v- 7cho-ler-nym met-rze 6-v 4wtedy, [12la4]

装备和一些别的东西全部落在他妈的地铁上了。

tą sprawą wcale nie można całko-wicie 2obwiniać 1mnie,

这事也不能完全怪我。

ja tylko mogłem nie zatrzymując (się) (w) miejscu 2-wstać 1p-o- 3(i) oglądać ma-pę #,

我只能不停地站起来看地图,

a-by dowie-dzieć (się) w którym 'miejscu' wysiąść (z) pojazdu.

以便知道在哪儿下车。

(w) rezul-tacie, m-y nie_ dotarliśmy 2(aby) zjeść wieczorny posiłek {kolac-ję} 1(na) cz-as

结果,我们没到吃晚饭时间,

p-o południu (o) dru-giej_ trzy-dzieś-ci_ wtedy już wróci- 2do 1-liśmy_ 3Pen-cey

在下午两点三十分就已回到了潘西。

3jechaliśmy po-ciągiem (aby) z-powrotem przyjechać (do Pencey) 2(w) którym 1(w) cza-sie 7(ze) wszystkich 10(w) drużynie 9które (były) 8osób 5'całej' drogi 4'podczas' 6'ni'-kt 11(nie) 'zwracał 13uwagi' 12(na) mnie,

乘火车回来的时候全队的人一路上无人理睬我。

(jeśli już) 2mówić 1zaczą-łem {ja już przy tym jesteśmy}, (to) przeciwnie 'nawet' całkiem dobrze (się) bawiłem he. [9li5]

说起来,倒也挺好玩哩。


1.6

3ja nie_ 5na-dól 4zeszedłem 6oglądać piłki 2(dla) którego 1kolej-nym powo-dem

我没下去看球的另一原因,

było-to (że) ja chciałem iść w-stronę moje-go_ 2(od) his-torii 1nauczy-ciela 3(-) starego S-pen-cera (aby się) 'pożeg-nać'.
是我要去向我的历史教师老斯宾塞告别。

on cierpi-ał_ (na) epi-demicz-ne przezię-bienie {g-r-y-p-ę},

他患着流行性感冒,

ja zasta-nawiałem (się czy) w (czasie) 4'Bożo narodzeniowe' 3fer-ie 2zacz-ną (się) 1za-nim 5nie możli-we 7(będzie) (to że) znów 9spotkać 8uda (się) go 6już.

我揣摩在圣诞假期开始之前不可能再见到他了。

on dla mnie zostawi-ł_ 'pewną' wiado-mość' {notat-kę},

他给我留了张条子,

mówiącą 'że' 'ma nadzieję' (że) w (cza-sie) 2ja wrócę-do domu 1za-nim 3spotka (się) (ze) mną (jeszcze) jeden raz.
说是希望在我回家之前见我一次。

on wie-dział (że) ja tym razem 2opusz-czeniu Pen-cey 1po 5znów 3'wcale' 7nie 6z-powrotem 8przyjadę 4'już'.
他知道我这次离开潘西后再也不回来了。


1.7

ja zapomnia-łem_ poinfor-mować cię (o) te-j_ sprawie.

我忘了告诉你这件事。

on-i 'kogo'(?) mnie 2-kopa- 1wy- 3-li_ (ze) szko-ły,
他们把我踢出了学校,

2(jak) minę-ły_ 'Bożo narodzeniowe' 'ferie' 1po (tym) 3nie 5znów 4chcieli (abym) ja 7z-powrotem 6przyjeżdzał
过了圣诞假后不再要我回来,

2ponie-waż 1(a) to 3ja miałem czte-ry_ 5'przed-mioty' 4nie zda-ne
原因是我有四门功课不及格,

jak-i nie chętnie wysi-lałem (się jeśli chodzi o) nau-kę.
又不愿努力学习。

on-i czę-sto ostrze-gali mnie,
他们常常警告我,

prosili / zmuszali mnie (abym) wysi-lił (się jeśli chodzi o) nau-kę
要我努力学习

2szcze-gólnie 1(a) to 3(gdy) 6se-mestru 4min-ęła_ 5(w) jedna połowa,
———特别是学期过了一半,

2'moi' rodzi-ce przyjechali (do) szkoły (aby) ze starym Thur-merem 4roz- 3doświadczyć 5-mowy 1p-o (tym jak)
我父母来校跟老绥摩谈过话以后

ale ja zaw-sze 'co'(?) to  traktowałem-jak 3uszu 2po-stronie 1wiatr {'puszczałem' uszu 'mi-mo'}.
———可我总是把它当耳边风。

'w rezultacie' on-i wtedy 2'wzięli' mi dali wydalenie 1'już'
于是他们就把我给开除 了。

on-i w Pen-cey częs-to wyrzu-cają ucz-niów.
他们在潘西常常开除学生。

Pen-cey w eduka-cyjnym światku (ma) 2repu-tację 1całkiem wysoką.
潘西在教育界声誉挺高。

to właś-ciwie fa-kt.
这倒是事实。


1.8

ech, 'zatem' to (nadszedł) -nasty dwu- miesiąc {gru-dzi-eń},

嗯,那是十二月,

pogo-da (była) zimna 'tak' 'jak' czarow-nic-y_ sut-ki, 😉

天气冷得像巫婆的奶头,

zwł-asz-cza n- 2tym cho-ler-nym* 4małej góry 3szczycie 1-a.

尤其是在这混帐的小山顶上。

ja tylko ubra-łem_ 'jakąś' 4(na) pogodę (i) deszcz 3podwójne 'zastosowanie' (-) 2która (ma) 1wiatr-ówkę,

我只穿了件晴雨两用的风衣,

nie_ założyłem ręka-wiczek 'i tak dalej'.

没戴手套什么的。

(w) poprzed-nim_ tygod-niu,

上个星期,

kt-oś z 2moje-go_ poko-ju 1wnętrza 4-krad- 3'wy'- 5-ł_ 6mo-je_ 8(z) wiel-błądziego włosia7pal-to,

有人从我的房间里偷走了我的骆驼毛大衣,

2płasz-cza kieszeniach 1w 3ponadto leżał-y_ 5mo(je) 4tam-te_ 8futrza-nej podszew-ce 7które (były na) 6ręka-wiczki.

大衣袋里还放着我那副毛皮里子的手套。

Pen-cey ma 'mnós-two' złodziei.

潘西有的是贼。

nie mało ucz-niów 3domu 2w 1'bez-wyjątku' 4jest ekstremalnymi boga-czami 'tak-właśnie-jest'.

不少学生家里都是极有钱的,

ale 3szko-le 2w 4wci-ąż (jest) złodziejami 1wielu 'jak'? niezmier-nie

可学校里照样贼多得要命。

2szko-ła 1im-bardziej arys-tokra-tyczna,

学校越贵族化,

6środ-ku 5którzy (są w) 4złodziei 2też 1tym 3'więcej'

里面的贼也越多

ja 2tr-och-ę 1nawet 3nie 'robię (sobie)' żar-tów.

———我一点儿也不开玩笑。

ech, ja 'w-tamtym' czasie 3'bez ru-ch-u' '2jak'? 1stojąc 4znajdowałem (się) 6tam-tej_ choler-nej 'arma-ty' 5'po stronie'.

嗯,我当时一动不动地站在那尊混帐大炮旁边,

patrz-ąc_ (na) 3'na dole' 2który (był) 1me-cz,

看着下面的球赛,

było 2mroźno 1tak 3(że) 'moje' 5poś-ladki 4'wszystkie' {obydwa} 6szybko opadały 'w dół' 'wtedy'.

冻得我屁股都快掉下来了。

tyl-ko ja wcale nie 'byłem'_ skoncen-trowany (na) oglądaniu piłki {'gry'}.

只是我并不在专心看球。

3ja 'krę-ciłem' (się) nie (od)chodząc 2(dla) którego 1praw-dziwym ce-lem,

我流连不去的真正目的,

'było-to' (że) chciałem 'do' szkołą cichut-ko powiedzieć baj-baj {pożeg-nać (się)}

是想跟学校悄悄告别。

ja to mówię (że) (w) przesz-łości ja też 2opusz-czania 1doświadczyłem 3'pa-ru' {tro-chę} szk-ół, 'pa-ru' mie-jsc

我是说过去我也离开过一些学校,一些地方,

ale 4ja (je) 1w 5opusz-czałem 3(w) którym 2cza-sie 7s-am 6właściwie 8(byłem) zupeł-nie nie 'świadomy' (tego faktu).

可我在离开的时候自己竟全然不知。

ja niezno-szę tego rodzaju spr-aw.

我痛恨这类事情。

ja nie db-am (czy) to 3smut-ne 2które (jest) 1roz-stanie 4cz-y 7nie rados-ne 6które (jest) 5roz-stanie,

我不在乎是悲伤的离别还是不痛快的离别,

tylko (że) 'wystarczy' to (że) opusz-czę 'ja-kieś_' miej-sce,

只要是离开一个地方,

ja zawsze 'mam nadzieję' (że) 3wyjeż-dżam 2(w) którym 1(w) cza-sie 4s-am 6sercu 5w 7mam 'oszacowanie' (sytuacji) {'wiem co się dzieje'}.

我总希望离开的时候自己心中有数。

2nie (jest) 1'jeśli' (tak), 3ja 6sercu 5w 4wtedy będę 7'bar-dziej' 'odczuwać ból,

否则,我心里就会更加难受。


1.9

'w końcu' 2mi 1for-tuna 3'dopisała'.

总算我运气好。

2'mgnieniu' 'oka' 1v-v 3ja 5-pomnia- 4przy- 6łem_ (sobie) 'pew-ną'_ sprawę,
转瞬之间我想起了一件事,

(to) spowodowało (że) mnie 3po-czuć 2udało (się) 1sam-emu 4(że) cho-ler-nie 6zatem 5muszę 9-'nieść' (się) 8wy- 10(z) te-go miej-sca 7już.
让我感觉到自己他妈的就要滚出这个地方了。

ja nag-le 2-'wołałem' 1przy- 4w paździer-niku 3okres

我突然记起在十月间,

2ja 1ja-k 4z Ro-ber-tem Ti-che-ner(em) i Pau-l(em) Ca-m-pb-ell(em) 3ra-zem 5znajdując (się) 8biu-rowym 7bu-dynkiem 6przed 9rzucaliśmy 11(do) rug-by 10piłką.
我怎样跟罗伯特·铁奇纳和保尔·凯姆伯尔一起在办公大楼前扔橄榄球。

2on-i 1wszyscy 3to 6(są) nie zwykle dobrzy 5którzy 4chł-op-cy,
他们都是非常好的小伙子,

zwł-asz-cza Ti-che-ner.
尤其是铁奇纳。

(w) tamtym czasie właś-ciwie 'byliśmy' 2jedzeniem wieczornego posiłku 1przed,
那时正是在吃晚饭前,

(na) zew-nątrz niebo (było) ju-ż bardzo pociemnia-ło_ , 2[mien5]

外面天已经很黑了,

a-le m-y wci-ąż rzucaliś-my_ piłką.
可是我们照样扔着球。

niebo 'co-raz bardziej' (było) ciemne,
天越来越黑,

czarne tak (że) 2pra-wie na- 4piłki 3-wet patrząć nie-mogliśmy zobaczyć 1już,
黑得几乎连球都看不见了,

ale m-y jesz-cze nie chcieliśmy 2odpocząć 1(dać) dłoniom.
可我们还是不肯歇手。

'w końcu' 2na-s zmu-szono (do) odpo-częcia 1już.
最后我们被迫歇手了。

tam-ten_ 3uczył bio-logi 2który 1nau-czyciel
那位教生物的老师,

2Zam-be-zi 1Pa-n
柴柏西先生,

4z 8edukacyjnych 7(do) spraw 6pomieszczeni-a_ 5ok-na 2-'ciągnął' 1wy- 3głowę 'w-naszym-kierunku',

从教务处的窗口探出头来,

zawołał na-s (abyśmy) wrócili (do) akade-mika (i) poszli przygo-tować (się) (do) zjedzenia wieczornego posiłku.
叫我们回宿舍去准备吃晚饭。

2mi 1jeś-li 4for-tuna 3'sprzyja'

我要是运气好,

mogę w nag-łej chwi-li 2-pomnieć 1przy- (sobie) 3różne 6taki-ego rodzaju 5które  (są) 4spra-wy,
能在紧急时刻想起诸如此类的事情,

ja wtedy 2mo-gę 'bardzo' dobrze 'przedsięwziąć' 'ja-kieś_' pożeg-nanie 1już
我就可以好好作一番告别了

przy-najmniej (w) 'więk-szej' 2czę-ci {'druzgo-cącej więk-szości'} 'ra-zów {cza-sów} 1'bez wyjątków' 3mo-że 5wykonać 4udać (się)
———至少绝大部分时间都可以做到。

'w konsekwencji' ja 2jedną??? 1miałem 3tamtą emoc-ję,
因此我一有那感触,

wtedy nag-le wyrywając nogi szybko-zbiegłem w-dół (na) dru-gą stronę górskiego zbocza,
就立刻拔腿奔下另一边山坡,

w-kierunku starego S-pen-cer-a_ domu szybko-2biegłem 1po-.

向老斯宾塞的家奔去。

on wcale nie mieszkał we- 2kam-pusu 1-wnątrz.
他并不住在校园内。

on mieszkał 'przy' An-to-ny(ego) Way-ne(a) ulicy
他住在安东尼· 魏恩路。


1.10

2mi (się) (na) jednym hauście powietrza dobiec 1udało 3(do) 5'głównej' bramy 4brzegu,

我一口气跑到大门边,

po-tem trochę zatrzymałem (się) 'na chwilę',
然后稍停一下,

'ciężko oddy-chałem' powietrzem,
喘一喘气。

ja 'astma-tycznie sapa-łem',
我气喘吁吁,

ja szcze-rze poinfor-muję Cię mówiąc (wszystko) [a nie tink???]
我老实告诉你说。

ja 'paląc papierosy' 'palę' tak strasznie ekstre-malnie,
我抽烟抽得凶极了,

to jest je-den po-wód
这是一个原因

właś-ciwie mówiąc  (to), ja kie-dyś 'paliłem papierosy' tak ekstremalnie strasznie.

———那是说,我过去抽烟抽得极凶。

te-raz on-i kazali mi 2(abym) zerwał-(4)nałóg 3(i) rzucił 1już.
现在他们让我戒掉了。

inny 'je-den' po-wód (to to że),
另 一个原因,

ja 3przeszłego roku 2'całego' 4roku 1w-ciągu 5uros-łem_ {wydłużyłem (się) 😉 } sześć 7angielskiego kciuka {ca-la} 6(i) pół
我去年一年内竟长了六英寸半。

właśnie (z) powo-du te-j przy-czyny,

正因为这个缘故,

mi nie-ma-l 3goto-wa 2płuc 1choroba
我差点儿得了肺病,

te-raz opuściwszy dom przyjechałem tu-taj (na) cho-ler-ną inspek-cję (aby) wyle-czyć tamten zes-taw (objawów).
现在离家来这儿他妈的检查治疗那一套。

'tak naprawdę', ja 2ciele 1na 3nie-mam żad-nych defek-tów.
其实,我身上无任何毛病。


1.11

ech, poczekałem (aż) 'mój' bezdech minie (i) 3powietrze 2przyjdzie 1po-tem,

嗯,等我喘过气来以后,

ja wtedy szybko-biegnąc przekroczy-łem_ 2-tą 204- 1trasę.
我就奔过了第二零四街。

dzień (był) zimny tak 2jak v- 4piek-le 3-v 1sa-mo.
天冷得像在地狱里一样,

ja pr-aw-ie przewróci-łem_ (się) 'i' upadłem.
我差点儿摔了一跤。

ja 'na-wet' wcale nie wie-działem sam dla-cze-go chciałem  bi-ec.
我甚至都不知道自己为什么要奔跑

ja zasta-nawiam (się) prawdo-podobnie to chwi-lowa ra-dość 'i tyle'.
———我揣摩大概是一时高兴而已。

ja 2przejściu przez uli-cę 1p-o,
我穿过马路以后,

poczu-łem si-ę 2jak-bym zni-kn-ął_   1'ta-k'.
觉得自己好像失踪了似的。

'więc' to 'jakieś' 3 (było) sza-lone 2które 1po-południe,
那是个混帐的下午,

pogo-da zimna'tak' (że) każe ludziom trzą-ść (się). [po chol… to de?]
天气冷的叫人发抖,

nie-ma słoń-ca i-t-d,
没太阳什么的,

w każdym razem 2przekro-czeniu uli-cy 1p-o,
在每次穿越马路之后,

ty zawsze będziesz miał 3ro-dzajem wrażenia (że) to znik-nię-cie_ 2które (jest) 1poczu-cie. [de i le obok siebie?]
你总会有一种像是失踪了的感觉。


1.12

hej, ja gdy-tylko dotarłem (do) 3starego S-pen-cera 2domu 1drz-wi,

嘿,我一到老斯宾塞家门口,

wtedy gwałtownie wcisnąłem 2(do) drzwi 1dzwonek.
就猛按门铃。

ja napraw-dę- 2zmarz- 1'strasznie' 3-łem.
我真的冻坏了。

mo-je_ uch-o bolało 'jak'? okrop-nie,
我的耳朵疼得厉害,

3dłoniach na 2które (były) 1pal-ców 4na- 6(jeśli chodzi o ) ruch 5-wet 7(to) ruszyć 'nie byłem-w stanie'.
手上的指头连 动都动不了。

"hej, hej", ja nie-mal 'na głos 2-krzykną-łem_ 1'w-y'-.
“喂,喂,”我几乎大声喊了起来,

"szybko przyjdź człowieku otwórz drzwi 'no'." [6na5]
“快来人开门哪。”

'w końcu' 2starego S-pen-cer(a) 1żo-na 3przyszła otworzyć drzwi 'już'.
最后老斯宾塞太太来开门了。

on-i domu w nie-mieli najemnego człowieka {słu-żącej},
他们家里没有佣人,

2(za) każdym razem 1zaw-sze 3on-i sa-mi wychodzili przyjść otworzyć drzwi.
每次总是他们自己出来开门。

on-i wcale nie byli bo-gaci.
他们并不有钱。


1.13

"Ho-l-den!" 3S-pen-cer 2Pani 1powiedziała.

“霍尔顿!”斯宾塞太太说。

"3wi-dzę 2(że) ciebie 1(jestem) naprawdę szczę-śliwa!
“见到你真高兴!

wej-dź_ no, ko-cha-nie!
进来吧,亲爱的!

ty cały 2zmarz- 1strasznie 3-łeś co?
你都冻坏 了吧?”

ja myś-lę (że) ona 'na prawdę' bardzo (się) ucie-szyła 2wi-dząc 1mnie.
我觉得她的确很高兴见到我。

ona 2lu-bi 1mnie.
她喜欢我。

przynaj-mniej ja to (w) ten sposób od-czułem.
至少我是这样觉得。

hej, ja 'tak na-prawdę' 3trzy kroki łącząc (i) przerabiajać (w) dwa  2'jak'? 1wprzestępując 4wszed-łem_ (do) domu.

嘿,我真是三步并作两步地跨进了屋。

"3Ty (masz się) dobrze, 2S-pen-cer 1Pa-ni?" ja powiedziałem.
“您好,斯宾塞太太?”我说。

"(a) 2S-pen-cer 1Pa-n 3(ma się) dobrze?"

“斯宾塞先生好?”

ja przyszłam 'pozwolić' Ci zdjąć pła-szcz no, ko-cha-ny," ona powiedziała.
“我来给你脱大衣吧,亲爱的,”她说。

ona prawdo-podobnie nie_ -słyszała do_ (że) ja 'przesłałem 2pozdrowienia' 4(dla) 6S-pen-cera 5Pa-na 3które (były) 1słowa.
她可能没听见我问候斯宾塞先生的话。

je-j_ u-szy 'tro-chę' (były) głuche.

她的耳朵有点聋。

ona wzięła mó-j pła-szcz (i) powiesiła v- 3przed-sionk-a_ 2sza-fie 1-v,
她把我的大衣挂在门厅的壁橱里,

ja 3'bar-dzo swo-bodnie' 2'jak'? 1używając dłoni '5co'? wło-sy 4'od-czasu do-czasu' raz omiotłem,
我随随便便地用手 把头发往后一掠。

ja regu-larnie 'co'? wło-sy strzygłem 'jak'? bardzo krótko,
我经常把头发理得很短,

ponie-waż użytku nie 'ma' (z) używania grze-bienia (aby) czesać (włosy).
所以用不着用梳子梳。

"2Ty (masz się) dobrze 1czy?, 2S-pen-cer 1Pa-ni?" ja ponownie 2zapyta-łem_ 1ra-z_
“您好吗,斯宾塞太太?”我又说了一遍,

tyl-ko powiedziałem tak 2bardziej głośno 1tro-chę,

只是说得更响一些,

(aby) 'łatwo' sprawić (by) ona 2-słyszała 1do-
好让她听见。

"ja (mam się) całkiem dobrze, Ho-l-denie."
“我挺好,霍尔顿。

ona 2-mknę- 1za- 3-ła 5szafy 4dzwi (od).

”她关上了橱门。

"2ty (masz się) dobrze 1czy?" z 3ona 'zapyta-ła' 2którym 1'tonu głosu' w.
“你好吗?”从她问话的口气里,

ja 'od razu' 2-słyszałem 1'wy'- 3(że) stary S-pen-cer ju-ż 'kogo'? 8mnie 6przez 9wydal-ono 7którą 5( o) sprawie (że) 4poin-formował ją już.
我立刻听出老斯宾塞已经把我被开除的事告诉她了。

"całkiem dobrze", ja 3masku-jąco 2jak? 1powiedziałem.
“挺好,”我掩饰地说。

"3S-pen-cer 2Pa-n 4(ma się) dobrze 1czy?
“斯宾塞先生好吗?

je-go_ przezię-bienie polepszy-ło_ (się) (czy) 'jeszcze nie'?

他的感冒好了没有?”

polepszy-ła_ (się) (czy) 'jeszcze nie'! Ho-l-denie,
“好了没有!霍尔顿,

on komp-letnie 4jak 'zdrowi' ludzie 1(jest) 3'taki sam' 2już
他完全跟好人一样了

ja nie wi-em ja-k (to) 2powiedzieć 1odpo-wiednio…
———我不知道怎么说合适⋯⋯

on zatem znajduje (się) 2jego włas-ny-m_ pokoju 1w, ko-cha-ny. 2wejdź tam 1no.
他就在他自己的房里,亲爱的。进去吧。”