[MN33] R2; O tym jak buszując w mandaryńskim dostałem… kaczej skórki

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz w artykule MN[33] Buszujący w mandaryńskim – długofalowy projekt samodzielnej nauki języka chińskiego.


2.1

They each had their own room and all.

2ni-ch_ 1każde (z) 3miało włas-ny_ po-kój

他们各有各的房间。

They were both around seventy years old,

on-i_ 'oboje' (mieli) oko-ło siedem-dziesięciu lat,
他们都约摸七十岁,

or even more than that.

lu-b na-wet już przekroczy-li_ siedem-dziesiątkę.
或者甚至已过了七十。

They got a bang out of things,

on-i 'oboje' jeszcze sami potrafili 2 takimi (różnymi rzeczami) 1(się) cieszyć
他们都还自得其乐

though–in a haif-assed way, of course.

oczy-wiście to 'i-dio-ty-cz-ne_'. {głupek (we) wsi głupek (na) powietrzu 😉 }
———当然是傻里傻气的。

I know that sounds mean to say,

ja wi-em (że) takie słówa 'brzmią' 'jak-by' tro-chę 'brudne' {'złośliwie'}, [11hun2]
我知道这话听起来有点混,

but I don't mean it mean.

ale ja 2wcale 4nie 1to 3celo-wo 5chcę mówić (takich) 'brudnych' słów.
可我并不是有意要说混话。

I just mean that I used to think about old Spencer quite a lot,

moi-mi_ inten-cjami (było) tylko to (żeby) powiedzieć (że) ja myśląc (o) starym S-pen-cerze myślałem tak zbyt wiele wtedy,
我的意思只是说我想老斯宾塞想得太多了,

and if you thought about him too much,

2myśląc (o) nim myślałem tak zbyt wiele 1p-o (tym jak)
想他想得太多之后,

you wondered what the heck he was still living for.

wtedy trudne (do) uniknięcia będzie (to że) 2pomyśleć 1uda (się) 3(że to) wygląda-jakby (że) on (w) ten sposób ży-je_ właś-ciwie {'prawdę mówiąc} (nie) ma ja-kiego(kolwiek) se-nsu.
就难免会想到像他这样活着究竟有什么意思。

I mean he was all stooped over,

ja to powiem (że) je-go plecy ju-ż komplentnie 'zgarbi-ły_' (się) {zwielbłądzi-ły_ ; ) }
我是说他的背已经完全驼了,

and he had very terrible posture,

cia-ł-a_ pos-tura również raczej tro-chę zdefor-mowała (się) (ta że) tro-chę trudno (było na niego) patrzeć,

身体的姿势也略有点变形有点难看,

and in class, whenever he dropped a piece of chalk at the blackboard,

3chodziliśmy (na) lekcje 2(w) którym 1(w) cza-sie 4(jemu) znajdującemu (się po) 6tab-licy 5stronie 7upada-ła_ kre-da,
上课的时候在黑板边掉了粉笔,

some guy in the first row always had to get up and pick it up and hand it to him.

7zawsze musiał 3siedział w 5-szym_ 4pierw-6 rzędzie 2który 1ucz-eń 8iść tam 10-nieść 9'po-d'- 11(kredę i) 13'po-dać' 12mu,
总要坐在第一排的学生走上去拾起来递给他。

That's awful,

naprawdę to 3zbyt przera-żająca 2która (była) 1sprawa,

真是太可怕的事,

in my opinion.

w mo(jej) (opinii tak to) wyglą-dało_.

在我看来。

But if you thought about him just enough and not too much,

jednak-że ty ty jeś-li myśląć (o) nim myślałeś tak (że) odpowiednio (wtedy uda się) 'osiąg-nąć korzyść' [得到好处 uzyskać korzyść],
不过你要是想他想得恰到好处,

and not too much,

nie byłeś myślący 'jak'? zbyt wiele,
不是想得太多,

you could figure it out that he wasn't doing too bad for himself.

ty wtedy pocz-jesz (że) je-go dn-i jeszcze nie (należy) oceniać (jako) zbyt smut-nych.
你就会觉得他的日子还不算太难过。

For instance,

2podanie przykładu 1(jeśli) chodzi 'o',
举例来说,

one Sunday when some other guys and I were over there for hot chocolate,

'było' (tak że) pewn-nej' nie-dzie-li ja z in-nymi kilko-ma_ ludźmi w 'jego' domu piliśmy gorącą cze-ko-ladę,
有一个星期天我跟另外几个人在他家喝热巧克力,

he showed us this old beat-up Navajo blanket

on ponadto 2-'jął' 1wy- 3ja-kiś_ 6(był) zniszczony (i) stary 5który 4Na-va-hijski koc 7(i) przy(niósł) (i) dał na-m (go do) obejrzenia,
他还拿出一条破旧的纳瓦霍毯子来给我们看,

that he and Mrs. Spencer'd bought off some Indian in Yellowstone Park.

tamten 3to on z 5S-pen-cer 4Pa-nią 7w 9Yellow-stone 8Par-ku 10'od' ja-kiegoś in-di-ań(skiego) cżłowieka 6kupił 2który 1(koc).
那是他跟斯宾塞太太在黄石公园向一个印第安人买的。

You could tell old Spencer'd got a big bang out of buying it.

***ty wyob-raź (sobie)' (jak) 'uzys-kano' 3starego S-pen-cera kupio-ny_ tam-ten_ koc 2sercu 1w 5'zostawiło' wspominanie mające 1dużo ra-dości.
你想象得出老斯宾塞买了那条毯子心里别提有多高兴。

That's what I mean.

to właści-wie (ta) 3ja chcę (wy)powiedzieć 2którą 1my-śl.

这就是我要说的意思。

You take somebody old as hell,

'ja-cyć ludzie starzy tak (że) szybko (im) 2(do) 'umarcia' 1już.

有些人老得快死了,

zatem 2przypominającego starego S-pen-cera 1tamtego typu

like old Spencer,
就像老斯宾塞那样,

and they can get a big bang out of buying a blanket.

al-e kupi-wszy_ jakiś_ ko-c jednakże będą cie-szyć (się) tak niezmier-nie.
可是买了条毯子却会高兴得要命。


2.2

His door was open,

3je-go 2(od) 4pokoju 1drzwi 5(były) całko-wicie owar-tem,

他的房门完全开着,

ta1 de5 fank2 men2 łan2 ćjłen2 dże5,

but I sort of knocked on it anyway,

ale ja ‘mimo tego’ deli-katnie 2–puka-łem= 1‘za’- 3(w) drzwi,

可我还是轻轻敲了下门,

ky3 ło3 chaj2 szy5 cink1 cink1 ciał1 le5 sia4 men2,

just to be polite and all.

aby pokazać (swoją) grzecz-ność.

以示礼貌。

i3 szy4 li3 mał4.

I could see where he was sitting.

ja wpatrzywszy (się) mogłem zobaczyć 3on siedział 2(w) którym 1miej-sce.

我望得见他坐的地方。

He was sitting in a big leather chair,

on siedząc znajdował (się) 2‘pew-nym’dużym skórzanym ‘krześle’{fotelu} 1na,

他坐在一把大皮椅上,

ta1 dzło4 dzaj4 i1 ba3 da4 pi2 i3 szank4,

all wrapped up in that blanket I just told you about.

używał 3ja 5wy-żej mówiłem 4‘już’2(o) którym 1tam-tego ko-ca trzymając (w nim) całe ciało zawinięte ‘jak’ (?) cia-śni-ut-ko.

用我上面说过的那条毯子把全身裹得严严实实。

junk4 ło3 szank4 mien5 szło1 gło4 de5 na4 tiał2 tan3 dzy5 ba3 ćjłen2 szen1 gło3 de5 jan2 jan2 szy2 szy2.

He looked over at me when I knocked.

on 2–słyszał 1‘do’- 3(to, że) ja pukam (w) drzwi,

他听见我敲门,

ta1 tink1 dzien4 ło3 ciał1 men2,

wtedy -niósł pod- głowę przy-patrrzy-ł_ (się) (i) patrzył/

就抬起头来看了看。

"Who's that?" he yelled.

"kto (tam)?" on głoś-no 2krzycząc 1powiedział:

“谁?”他大声嚷道:

"Caulfield? Come in, boy."

"Cau-l-fiel-d? 2wej-dź_ 1no, dziec-ko."

“考尔菲德?进来吧,孩子。”

He was always yelling, outside class.

po-za_ znajdowaniem (się) 2kla-sie 1w

除了在教室里,

on zaw-sze gło-śno pokrzy-kiwał.

他总是大声嚷嚷。

It got on your nerves sometimes.

cza-sa-mi głos wysoki tak (że) powodował (że) (u) ludzi 'podnosiła (się)' 'gęsia' {kacza} skórka (pokryta) kros-tami.

有时候声音高得令人起鸡皮疙瘩。