[MN33] R3; O tym jak buszując w mandaryńskim wrzucałem do rzeki worki z… ludzkimi zwłokami

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz w artykule MN[33] Buszujący w mandaryńskim – długofalowy projekt samodzielnej nauki języka chińskiego.


2-ci* 1trze- rozdział

ty 2(przez) to 'całe' ży-cie 1prawdo-podobnie 3nie* 5widzenia 4doświadczyłeś 10'niż' ja 9bardziej 8potrafi wypuszczać (z siebie) kłamstwa 7który 6człowieka, (do) mówienia (o tym) (jeśli już) przyszło (to) naprawdę jest okrop-ne. 3ja 2'nawet jeśli' 1to 4dotrę-do 6skle-pu 5wnętrza 7(aby) kupić jeden egzemplarz czaso-pisma, (i) 2kt-oś 1jeś-li 3znajdujący-się 5ulicy 4na 7zoba-czy* 6mnie, (i) zapyta 2ja 4idę 1do-kąd 3'tam', ja pew-nie odpo*-wiem (że) idę-tam (na) oglądanie ope-ry, naprawdę to-jest okrop-ne. 'w-konsekwencji tego' 2ja 1cho-ciaż 4do starego S-pen-cera 3powiedzia-łem* 5(że) muszę 7do 9'fizycznej' edukacji 8'sali' (od) 6pójść 10(aby) uporzą-dkować rze-czy, 'tak naprawdę' wszystko to-było jednym 'stekiem'* kłam-stw. ja abso-lutnie wcale nie 'czego'*(?) mo(ich) tam-tych* 2(żadnych) choler-nych 4(do) 6'fizycznego' 5wychowania 3sprzę-tów 1zostawiłem 7we- 10(do) 'fizycznej' edukacji 9'sali' 8-wnątrz.

3ja znajdowałem-się-w Pen-cey 2(w) którym 1(w) cza-sie, wtedy mieszkałem we- 2nowego 4inter-na-tu* "6O-ssen-bur-ger(a) 5upamięt-niajacego 3budynku" 1-wnątrz, ta-m 2tylko 1mieszkali 4gimnaz-jum 3uczniowie 5i 6li-ceum 6uczniowie. ja byłem 2li-ceum 1uczniem, (a) 3(mieszkał) ze mną (w) tym-samym pokoju 2który 1(ten) 4był pew-nym* 6lice-um 5uczniem. te-n* budynek 9było* 2za-pomocą (nazwiska) jed-nego 7z Pen-cey 6ukończył 'szkołę' 5który 4(ze) szkoły 3kolegi 5(o nazwisku) O-sen-ber-ger 1został nazwany 8'tak-właśnie', on 2opusz-czeniu Pen-cey 1p-o, 2(w) oparciu (o) 1pracując 6pogrzebowych 5ceremoni 4'domów' 3biz-nes 7'dorobi-ł*' (się) niespodziewanego bogactwa. on 2 w całym kraju 1(we) wszystkich miejscach bez-wyjątku 3mi-ał 7pogrzebowymi 6(przed) ceremoniami 5(do) 'składowania' {zatrzymywania} ciał 4place/miejsca. ty 2tylko 1potrzebujesz zapłacić 3pi-ęć 'kafli' pieniedzy, wtedy mo-żesz wziąć* 4rodziny 3(zmarłego) będącego-członkiem 2-cho-wać 1po*-. ty naprawdę powi-nienieś popat-rzeć (na) starego O-sen-ber-ger(a). on pew-nie popros-tu bierze* 2zwło-ki 1pakuje 3v- konopne 5worki 4-v, (idzie) 2kierunku rzeki 1w 3jeden 'rzu-t*' (i po) sprawie. 'bez względu-na-to' ja-k (to się odbywa), on da-ł* Pen-cey 'pewną' dużą sumę pieniezy, on-i użyli je-go* imie-nia po-to-aby (na)dać 4m-y mieszkamy 3(w) którym 2nowemu budynkowi 1(aby) nadać imię. 2(w) tym roku 1(gdy) pierwszy ra-z 3odby-wał (się) 5(w) ru-gb-y 4mecz, on 2-jecha-ł* 5'swoim' 4tam-tym* 6choler-nie dużym "ca-di-la-kiem" 1przy- 3d- szko-ły -o. m-y 3dużą gru-pą 1jeszcze 5musieliśmy 4znajdującą-się 6widow-ni 5na 2ca-łą 7pełni-szacunku 6(pow)stać, (i) dla niego prz(edsięwziąć) 'pew-ną*' "loko-moty-wę" — (w) 'ten' (oto sposób) 2'po prostu' (nazywana) 1jest (u nas) 3'jakaś' chwila 6(jest) żar-liwy 5który 4radośnego okrzyku. 3-giego* 2dru- {'następ-nego'} dnia wczesnym rankiem, on 3v- 5małym koś-ciele 4-v 2'do' na-s 1prze-mawiał, przemówie-nie* 2'nie-mniej niż' 1miało 3dzie-sięć* go-dzin. on 'gdy-tylko' za-czął wtedy opowiedzia-ł* 2pięc-dziesię- 1około 3-ciu* 6(były) wul-garne 5które 4kawa-łów, w-kierunku nas(zym) (aby) udowod-nić ma (w sobie) dużo jak humo-ru jak-i dow-cipu. naprawdę str-asz-ne. następ-nie on zwie-rzył (się) {poinfor-mował} na-m mówiąć (że), (za) każdym razem (gdy) on ma jak-ąś trud-ność, on 'nig-dy' {zaw-sze} nie boi-się 2-klęknąć 1pr-zy- 3(aby) 5do Bo-ga 4pomod-lić (się) — 2z Bo-giem 1nie-ma (nic takiego do) mówienia (o czym) nie-możnaby przedyskutować — 'bez względu-na' 3m-y 1to 4znajdujemy-się-2w ja-kim 5miej-scu. on nauczał na-s (że) powin-niśmy 2'kogo'*(?) Je-zusa 1trakto-wać 3(jakby) był na-sz-ym* dobrym przyja-cie-lem. on mówił (że) on sa-m zatem nie-ma (takiego) czasu (ani) nie-ma (takiej) chwili (w swoim życiu aby) nie znajdował-się-(akurat)w-trakcie 2z Je-zusem 1roz-mowy, na-wet w 3on prowadzi samochód 2(w) którym 1cza-sie. (po tym jak) ja (to) usłysza-łem* (ze) śmiechu rozbolał (mnie) brz-uch. ja mo-gę (sobie) wyob-razić te-go* 4przebierańca 6tonem 5(mówiącego) udawanym 3typem 2który (jest) 1dużego sukin-syna, ja-k 3'co'*(?) (drążek skrzyni) bie-gów 2-pchnąwszy 1'po'- (na) -szy* 4(wrzuca) pierw- 'bieg', (i) w-tym-samym czasie pro-si Je-zusa 4więcej 1(aby) wypisał 3kil-ka* pry-watnych cze-ków 2dla niego. 5on prze-mawiał (że) 1naj-lepsza 3(miałbym) wybrać 2którą 2czę-ść 4była w połowie (cza-su w którym) (-) 6dokładnie w-środku. on aku-rat do na-s cheł-pił (się) (że) 2on 4(w) so-bie 3miał 5dużo 1jak 6niez-wyk-łości, 2dużo 1jak 3'ge-nial-noś-ci', (gdy) 3siedział w 6na-mi 5prz-ed 4jednym rzędzie 2który 1tam-ten* ko-leś, E-d-gar Mar-sa-ll, nag-le wyda-ł* (z siebie) 'pewien' odgłos (puszczanego) 'bąka'. robienie tego rodzaju rzeczy napraw-dę nie (jest) eleganckie, zwł-asz-cza v- 2koś-ciele 1-v, ale nawet bar-dzo 'zajmu-jące'.stary Mar-sa-lla, on 'o mało co' nie* uniósł (i nie) opuścił da-chu. [błąd w chińskim tłumaczeniu] wszys-cy 'bez-wyjątku' 2ryczeć (ze) śmiechu 1zaczę-li, stary O-sen-ber-g ciągle usiłował udawać (że) (to) ja-kaś* drob-nost-ka (-) 3po-prostu nie* usły-szał 2którego 1'co-ś', ale dyrek-tor (-) stary Thur-mer również znajdował-się 2mów-nicy 1na, 'tak-się składa' (że) siedząć znajdował-się niego ob-ok, bardzo ewi-dentnie (było widać) (że) on ju-ż usły-sza-ł*. hej, on 'pewnie' {powinien} mieć dużo trudności (aby to) scierpieć. on w-tamtym czasie 2nie* powiedział 1'n-ic' {co-ś}, a-le 4-giego 3dru- {następ-nego} 5dnia 2wieczór 1'pod' {nad} 6on kazał na-m przyjść-do 8biu-rowego 7bu-dynku 13(mieliśmy siedzieć) na obowiąz-kowej lekcji 12(w) której 9dużej kla-sie 10w 9(i) zeb-rać (się), on sa-m wtedy wspiął-się-na scenę (aby) 'wygłosić mowę'. on mówił (że) tam-ten* 4v- 6koś-ciele 5-v 3zakłó-cił porzą-dek 2który 1ucz-eń 7abso-lutnie nie zasługuje (na to aby) 9w Pen-cey 8ucz-yć (się). m-y chcieliśmy zawołać (do) starego Mar-sa-lli (aby) korzystająć-z 2stary Thur-mer właś-nie 'wygłaszał mowę' 1czasu (w którym) 3'tak samo-jak-wcześniej' ponownie 'wygenerował' ja-kiś* dźwięk pierdnięcia, ale on w-tamtym czasie 2humo-rze 1nie (był w) dobrym, 2-puścił 1nie w-y- (z siebie bąka). ech, 'bez względu-na-to' ja-k (to się stało), 'tak czy inaczej' 2'oto' 1zatem 3było-to 6ja mieszkałem 5(w) którym 4miejs-ce. (w) 3starego O-sen-berga 2upamięt-niajacy 1budynku, w 2nowego inter-natu 1środku.

opuś-ciwszy 2starego S-pen-cer(a) 1dom 3wróciłem do 5mo(jego) włas-nego pokoju 4środka, z innego (powodu – chęci) mienia 'pewnego' rodzaju wygo-dy, ponie-waż 2lu-dzie 1wszyscy-3bez-wyjątku poszli 5oglądać 7piłkarski 6mecz 4wtedy, 3pokoju 2w 1ponadto 'tak-się składa (że)' 4(było) włą-czone* ogrze-wanie, (to) powodowało (że) człowiek 2-czuwał 1'od'- 3bar-dzo odpowiedającą (mu) chęć (do życia). ja 2-djąłem 1'z'- 3pła-szcz (i) 5-zbyłem (się) 4'po'- 6kra-wata, poluzowa-łem* 4koł-nierzyku 3na 2który (był) 1gu-zik, (a) następ-nie 2-łożyłem 1na- 7tamtego dnia 6wcześnie rano 8w Nowym Yorku 5kupiłem 'sobie' 4którą 3tam-tą* czap-kę, oczy-wiście 'pewną'* 2(w) czerwonym kolorze 1myśliw-ską czapkę {dżo-kej-kę}, miała 'pew-ien' 3(był) bar-dzo {długi} , bardzo długi 2który 1da-szek {kaczy język 😉 }. ja odkry-łem (ją) 2sa-m wziąłem 4wszys-tkich 6tam-te* choler-ne flore-ty 5beego z-wyjątku 3zgubi-łem* 1p-o (tym jak), dopiero-co wysied-liśmy (z) met-ra wtedy 2v- tam-tego* 7spor-towymi 6(z) arty-kułami 5skle-pu 4wit-rynie 3-v 1patrząc zobaczy-łem t-ą* czap-kę, 4tylko 3wydając 5jednego kafla 'forsy' 2-kupi-łem* (ją) 1'o-d'-. 3ja (ją) założyłem 2(w) którym 1(w) cza-sie, wziąłem 2kaczy jęzor 😉 1przekręciłem do 'ty-łu' {mózgu tyłu} — 2ten sposób noszenia (jest) bar-dzo protac-ki, 1ja przyznaję (że), ale ja jednakże lu-bię 2(w) ten sposób 1nosić (ją). ja 3(w) ten 'sposób' (ją) założyw-szy* 2-patrzyłem 1po- (że) 4(wyglądam) całkiem ładnie. 'niedługo' potem ja 2-jąłem 1wy- 5ja aku-rat czytałem 4którą 3tam-tą* książkę, usiadłem n- sw-oi-m* 2krześ-le 1-a. 2każ-dym* pokoju 1w 3bez-wyjątku 'były' dw-a* krzes-ła. ja usiadłem (na) jed-nym*, (a) 2z 4ja mieszkałem (w) jednym pokoju 3którym 1Wa-rd S-t-ra-d-le-rem 5siadywał (w) in-ny-m* (fotelu). 2po-ręcze 1wszystkie 3(były) 5zniszczone 4tak 6(że) nie-miały 8(żadn)-ego* wzoru 7już. ponie-waż 'każ-dy' {kto-kolwiek} siadał n- po-ręczy -a, jednak-że t-e* krzes-ła 2(do) siedze-nia* 1(były) naprawdę bardzo wygod-ne.

3ja czytałem 2którą 1tam-tą* książkę 4to* ja z 6bib-lio-teki 5wnętrza 7omyłkowo 9-pożyczyłem 8wy*- 10tak-właśnie-było. on-i dając pomyli-li* książkę, ja 3(gdy) wróciłem do 5pokoju 4wnętrza 2dopiero-wtedy 1odkryłem. on-i da-li* mi " Afrykań-skie więś-ci" 2I-sa-ka Di-ne-sena 1napisane (przez). ja początkowo 'myślałem błędnie' (że) to 'będzie' 'jakaś'* obrzydliwie (nudna) książka, 'w rzeczywistości' 2nie 1'jednak,. 2napisa-na* 1jeszcze 3całkiem nie-źle. 'mój' 2tej 4'osobistej' 3kultu-ry 1poz-ziom 5nie (jest) wysoki, jednak-że czytam 2książek 1'wcale' nie mało. 3ja naj(bardziej) lu-bię 2którego 1auto-r 4to 'mój' br-at D.B., nas-tępnym jest Ring Lar-d-ner. w 3ja wczedłem (do) Pen-cey 2przed (tym jak) 1nie długim-czasie, 'mój' br-at podarowa-ł* mi jed-ną* 4Lar-de-n 3napisał 2którą 1ksiażkę, ja-ko urodzi-nowy pre-zent. 2książce 1w 3'było' kil-ka 6bar-dzo dziw-ne (i) za-wiłe 5które (były) 4krótkich dramatów/sztuk, ponadto 'była' pew-na* krótko 'metrażowa' po-wieść, 2opowiedziane-o 1(w) której było 4pe-wien 6(z) dro-gówki 5polic-jant 3(o tym) jak 8-kocha- 7'za'- 9-ł (się) w 12 (była) pięk-na (i) czaru-jąca 11która, 14zwyk-le jeździ-ła* 16(zbyt) szybko 15samochód 13(i) która 10'niezamężnej' młodej-kobiecie. (problem był) tyl-ko (w tym, że) tamten polic-jant j-uż wzią-ł* ślub, 'w-konsekwencji czego' nie mógł ponownie 2z nią 1wziać ślubu 3'i tak dalej'. po-tem tamta 'niezamężna' młoda-kobieta 2'rozbijająć' samochód 1gi-nie*, (a) przy-czyną jest-to (że) ona po-staremu je-dzie* 2(zbyt) szybko 1samochodem. ta his-toria naprawdę wzięła* mnie zafascynowa-ła*. ja naj(bardziej) kocham czytać 2które 1książki 3(są) tamtego typu (- tj.) 5przy-najmniej 4mają 5kilka (takich) miejsc 10jest* 7-puszczajacych 6wy- 8(z) serca (poczucie) rozbrojenia 9'tak-właśnie'. ja 2przeczytania 1doświadczyłem* 3nie małej (liczby) kla-sycznych dzi-eł, takich 2"powrótu 'lokalsa'/(na) rodzinną-wieś'" 1'które' (są) podobne (do), bardzo 2lu-bię 1j-e; ja 2również przeczytania 1doświadczyłem* 3nie małej (liczby) 5wojen-nych 4po-wieści i 6detekty-wistycznych 5historii, ale -3czytać 1nie-jestem-w-stanie 2'prze'- 4ja-kich(kolwiek) róż-ności (które) 'wpadną' (mi w ręce), prawdzi-wie inte-resu-jące które (są) (ksiązki) to 2tamtego typu 1pew-ne* książki, ty 3czytania 2skończeniu 1po, bardzo prag-niesz {'masz nadzieję} 2z 4tej książ-ki* 3auto-rem 1być 7ty (jesteś w) skrajnie 9'stosunkach' 8dobrych 6(z) którym 5przyja-cielem, ty 2tylko 1'gdybyś' 3chci-ał, 'w-dowolnym' czasie bez-wyjątku mógł-byś 2za-telefo-nować 1do niego. nies-tety tego rodza-ju* książek 'jak na lekar-stwo'. ja jednak nie 'miałbym nic-przeciwko' za-telefono-waniu do te-go* I-sa-ka Di-ne-sen(a), 'cz-y' Ring(a) Lar-d-ner(a), jednak-że D.B. poinfor-mował mnie mówiać (że) on ju-ż umar-ł*. 2zatem weźmy 9So-mer-se-t Mau(gha)-m 8napisał 7które "6ludzkiego 5rodzaj-u* 4kajda-nach" 3pomówmy-o 1no*, ja 2'zeszłego' roku 1la-tem 3przeczyta-łem t-ę* książkę. to jest pewna* 3całkiem nie zła 2która (jest) 1książka, ale ty przeczyta-niu* p-o z-pewnością nie chciałbyś za-telefo-nować do So-mer-se-t Mau(gha)-ma. ja 2-'jaśnić' 1nie-jestem-w-stanie wy- 'tego'* 'dla-czego' w-ten-sposób (do tego) 'podchodzę'. 'po prostu' 2(-)przypominających jego 1 (do) tego rodzaj-u* ludzi, ja 'po prostu' nie pragnąłbym za-telefo-nować (w celu) 3odnalezienia 2jego. ja jednak wolał-bym za-telefo-nować (w) poszukiwaniu Tho-ma-sa Har-dy. ja lu-bię tam-tą Eus-ta-cję V-ye [bohaterka The Return of the Native].

ech, ja -łożywszy na- 'moją; tam-tą* nową czap-kę, rozpo-cząłem czy-tanie (ze zrozumieniem) tam-tej* (książki – ) "afry-kańskie wieś-ci". 6t-ę* książkę 1ja 3wcześniej 2już {'dawno temu'} (dużo) 5czytać 4skończyłem, ale ja chciałem znów
przej-rzeć 3(w) jej środku 2które (były) 1pew-ne* frag-menty. ja 2'ledwie' 1tylko przeczyta-łem* 3trzy strony, wtedy usły-szałem (jak) kt-oś unosząć otwiera 3pryszni-cowej 'kabin-y'* 2(służącą jako) drzwi 1zasłonę 4(i) wycho-dzi*. ja -trzebowałem nie po- unosić głowy (aby) spojrzeć, już wiedzia-łem 5przyszedł 4który 3człowiek 2jest 1kim. (to) oczy-wiście Ro-ber-t Ac-k-ley, 3mieszkał v- 6'mojego' 5sąsiedz-ctwie 7pokoju 4-v 2który 1(to) tam-ten* ko-leś. w 3'na-szego' 2te-go* 4budyku 1środku, 3każdymi dwo-ma* poko-jami 2pomię-dzy 1po-prostu 4'była' jedna* 6prysz-nicowa 5kabina, stary Ac-k-ley 4(w ciągu) całego dnia 2w-sumie 5musiał 7-szarżowywując 6w- 8przychodzić (w) poszukiwaniu mnie 1ta-k 3osiem-dziesiąt-pięć razy. wyklu-czająć* mnie, ca-łym* inter-nacie w oba-wiam (się że) tyl-ko on je-den nie* poszedł oglądac (meczu) piłkarskiego. on pra-wie 'nig-dzi-e' {gdzi-e -kolwiek} nie (wy)chodził. on jest pewnym 3(jest) 5dosyć 4tr-och-ę 6potwor-ny 2który 1kole-siem. on jest pewnym lice-alis-tą, (kóry) w Pen-cey 2już calut-kie 1uczy-ł* (się) 3cztery lata. jed-nak wszys-cy bez-wyjątku wołają (na) niego "Ac-k-ley", 'nigdy' {kiedykolwiek} nie wołają go (po) imie-niu. na- 5z nim w-tym-samym pokoju 4mieszka 3który 2He-rb Gal-e 1-wet 6'nigdy' nie woła (na) niego "Bo-b" (czy) na-wet "Ac-k". 2on póź-niej 1'jeśli 3przypadkiem' 4weźmi-e* ślub, oba-wiam (się, że) {pew-nie} na- 'jego' wł-as-na* żo-na -wet będzie wołała (na) niego "Ac-k-ley". On jest tamtym typem okrągło ramien-nych [pa-ke-rów??], 4wzros-tu 3ekstremalnie wysokiego 2którzy (są) 1ko-lesi — pr-aw-ie ma sześć angielskich 'stóp' (i) cztery (cale) — zę-by czarne jak*(?) strasz-nie. 2on mieszkał w 'moim' sąsiedz-ctwie 1(w) tamtym cza-sie (w którym), ja nig-dy nie* zobaczyłem (aby) on 3szczotkowania 2doświadczył 1(choć) jeden raz 4zębów. tam-te* zę-by wyglądały 2były porośnię-te* mch-em 1'tak jakby', naprawdę były 2czarne 1'tak' przera-żająco, ty gdy-byś v- 3jadalnej 2sali 1-v 4patrząc zobaczył 'jego' pełne usta przeżuwaj-ące* 6ziem-niaki 5tłuczone 7i gro-szek 'i tak dalej', (to) 'po prostu' mogłoby spowodować (u) ciebie 2cho-ler-ne obrzy-dzenie 1tak-3że 'mógłbyś' {chciałbyś} (się) porzygać. 2-tym 1poza-3(jego) całą twarz porasta-ły* kros-ty. nie przypominał wię-kszoś-ci ludzi tamtego typu (którym), n- czo-le -a al-bo policzkach na wyrastało (ledwie) kil-ka*, ra-czej cała (jego) twarz bez-wyjątku była (pokryta pryszczami). (z resztą) nie tylko 'w-taki sposób', on jeszcze miał 3okrop-ny 2który (był) 1charak-ter. on 3dla ludzi również 2zbliżeniu 1w 4(jest) nie-przyzwoity. 2mó-wiąc 1sz-cze-rze, 2ja wobec niego 'tak naprawdę' to nie-miałem dobrego zdania 1można 'tak powiedzieć' (że).

ja mog-łem 2-cz-uć 1po- 3(że) on 5wyprostowany 4stoi 6n- 13'mojego' krzes-ła 12'oparciem' {plecami} 11za 10która (była) 9prysz-nica 8platformie 7-a, ukradkiem patrzył (czy) S-tra-dla-te-r 'jest' (czy) nie jest-we 2pokoju 1wnątrz. on wobec S-tra-dla-te-r (odczuwał) niewawiść 'aż' do kości, 2tylko 1'gdyby' 3on był-v- 5pokoju 4-v, wtedy 'nigdy' nie zrobiłby-2kro- 4(aby) wejść (przez) 6drzwi 5próg(nawet) jednego 3-ku. on wobec każde-go człowieka bez-wyjątku (odczuwał) nienawiść 'aż' do kości, 3pra-wie 1mógł-bym 4(w) ten sposób 2powiedzieć.

on 2z 4prysz-nica 3podestu 1zsze-dł, 2-kroczył 1w- 3(do) 5mo-jego* pokoju 4środka. "ej", on powiedział. on zaw-sze w-ten 'sposób' cięż-ko west-chnął tak-właśnie-bywało, 'wyglą-dało 2(był) ekstre-malnie znu-dzony al-bo ekstre-malnie zmę-czony 1'jak-by'. on nie chci-ał pozwolić ci 2-myśleć 1po- 3(że) on to przyszedł odwie-dzić cię al-bo złożyć-5wizytę 4ci 6'i tak dalej'. on tym-niemniej pozwalał ci są-dzić (że) on 7było 1idąc 3zbłądzi-ł 2drogą 4(i) 6'przypadkowo' wsz-edł 'tak-właśnie', 5'bóg' {niebo} wi-e (dlaczego).

"ej", ja powiedziałem, ale ja na-dal 'jak wcześniej' czytałem mo-ją* książkę, 'w-najmniejszym (nawet) stopniu' nie miałem 3(mógłbym okazać przez) uniesienie głowy 2które 1zaintere-sowania. 2-potkawszy 1na- 6(że) przypomina Ac-kle-ya 5tego typu 4który (jest) 3ko-lesia, ty gdy-byś zatrzy-mał (się w trakcie) czytania ksiażki (i) wziął* 3głowę 2-niósł 1po-d-, w-takim-razie ty (byłeś) 'z pewnością' całko-wicie 'skoń-czony'. ty 'tak (czy inaczej' wcześniej (czy) później bez-wyjątku będziesz 'skoń-czony' tak-właśnie-jest', ale ty jeś-li 2nie 1natych-miast 5-niesiesz 3po- 6głowy 4-d- 7(aby) (na niego) spojrzeć, wtedy nie będziesz skończony jak*(?) ta-k szybko.

on podobnie 'jak wcześniej' (w) 'ten-sam sposób', za-cz- 3p- 5po-koju 4-o 2prze-chadzać (się) 1-ą-ł, chodził jak*(?) nie-zwykle powoli, mimo-chodem z 2'twojego' 1wierzchu 3biur-ka al-bo 5pięcio szufladowej szafki {szy-fo-niery} 4(z) wierzchu -nosił 6pod- 7two-je* prywat-ne rze-czy (,) z-lewej popat-rzył, z-prawej po-patrzył. on zaw-sze (robił) w-ten sposób. hej, on (-) ten człowiek cza-sami naprawdę mógł (wy)wołać 2'twoim' sercu 1w 3przykrość/zmartwienie. "3szermiercza rywalizacja 2(się) skończyła 1j-a-k?" on 'zapytał' {powiedział}. je-go* ce-lem 2tylko 1było-3to 5nie 4abyś ty 6czytał książki, 2nie 1sprawić-abym ja sam 3uzyskał tej przyjemności (z czytania). 2-obec 1w- 4rywalizacji 3szermierczej, on aż-do-teraz cho-le-ra 'w-najmniejszym (nawet) stopniu' 2-'kazywał' 1nie 'wy'- 3zainteresowania 'co-nie'. "m-y wygraliś-my*, cz-y ja-k ?" on powiedział.
"'ni-kt'* nie* wygrał", ja powiedziałem. ale wciąż nie* 3-niosłem 1po- 4głowy -2d-*. "c-o?" on powiedział. nie 'ważne' ja-ka (by to była) sprawa, on tym-niemniej kazał ci powtarzać dwa razy. "'ni-kt'* nie* wygrał", ja powiedziałem. ja 3ukrad-kiem 2jak(?) 1'rzuci'-łem* 4jednym okiem, (aby) po-patrzeć 2on znajdujacą-się 4mojej pięcio szufladowej szafce 3na 5(właśnie) obraca 1ja-ką 4rze-cz. on 2-ał* 1ogląd- 3pew-ną* foto-grafię, była-to pew-na* 12byłem-w Nowym Yorku 11(w) czasach (gdy) 9regu-larnie 7z 8ja 6ra-zem 10wy-chodziłem (się) zabawić 8którą 5nazy-wała (się) Sa-lly Hay-es 3która 2dziew-czy-ny* 1fotogra-fia @. 2od-kąd ja 4-stałem 3do- tam-tą* choler-ną foto-grafię 1'po tym', (sytuacja w której) on (ją) 2-nosił 1po-d-* (żeby) obejrze-ć* 5przy-najmniej 3miała-miejsce 6pięć-dziesiąt-tysięcy razy 4już. (za) każdym razem (gdy) 2(ją) oglądać 1skończył, on tym-niemniej nie odkłądał (jej) z-powrotem (na) pierwotne miejsce. on to spec-jalnie (w) ten sposób robił tak-właśnie-było. e-wi-dent-nie. "'ni-kt'* nie* wygrał", on powiedział. "ja-k (to) moż-liwe 'co'?" "ja wziąłem 7flo-rety i-tak-dalej 6którymi (były) 5choler-ne za-baw-ki 4wszyst-kie 1zostawiłem v- 3met-rze 2-v 8właśnie." ja na-dal nie* 3-niosłem 1po- 4głowy 2-d- 5(aby) 7spojrzeć 6(na) niego. "v- met-rze -v, 2nieba 1'wielkie'! ty wziąłeś 2j-e* 1zgubi-łeś, 2ty 1co 3mówisz?" m-y wsiedliś- 2(do) złego 1-my* 3met-ra. ja ciągle musiałęm 2-stawać 1v-v- 3(aby) patrzeć (na) 7wa-gonie 6na 5która (była) 4pew-ną* choler-ną ma-pę."

on idąc min-ął (mnie i przy okazji) koplet-nie za-słoni-ł* 'm-i' 2światła 1promień. "hej", ja powiedziałem, "2ty wszed-łeś 1p-o (tym jak), ja 'co'*(?) to samo 2jed-no zda-nie 1całe 3przeczyta-łem* 5dwa-dzieścia razu 4'już'.

wykluczyw-szy* Ac-k-leja, każ-dy* słysząc 2wy(łapałby) (ze) 1mnie 9cho-ler-nego 8'tego' 10zdania 7słowach 5w 4które (jest) 3znacze-nie. le on słysząc nie-był-w-stanie wy-'dedukować'. " 2on-i będą kazać ci zrekompensować pieniędzmi {'ponieść straty'} 1czy? "on powiedział.

"ja nie wi-em, 2mnie 1wcale 3(to) bynaj-mniej (nie) obcho-dzi. 2ty 4-iądź 3u-'s'- al-bo ode-jdź dobrze (czy) nie dobrze, 1Ac-k-ley dzie-cino? 2ty cho-ler-nie zasła-niasz m-ój 4światła 3promień 1'hej'. on nie lu-bi (jak) in-ni wołają (na) niego "Ac-k-ley dzie-cino". on za-wsze 2'do' mnie 1mówił 3(że to) ja jestem jakąś* cho-ler-ną dzie-ciną, ponie-waż ja tylko mam 2-naście 1szes- 3lat, (a) on 2-naście 1osiem- lat. ja gdy-tylko zawołałem (na) niego "Ac-kley- dziecino", wtedy mogłem spowodować (że) on złościł (się) tak (jakby) on osz-lał.

on wci-ąż 4'ani o-krok' 3nie ruszając (się) 2'jak'*(?) 1stał w tamtym miejscu. on (po)prostu jest tamtym typem człowieka, 2ty im-bardziej 1to 3'mówisz' mu (że) nie chcesz (aby) zasła-niał (ci) świat-ło, 2on 1to 3tym-bardziej st-oi* bez ruchu. on osta-tecznie 'w końcu' o*-dej-dzie tak-właśnie-jest, ale 2ty 'do' niego 1gdy-tylko 3powiesz, on (wręcz) prze-ciwnie odejdzie 'jak'(?) 2-ej 1wolni-. "2ty (do) cho-le-ry czy*-tasz 1c-o ? "on powiedział". "jed-ną* cho-ler-ną ksiażkę." on używajac dłoni złapał mo-ją* książkę 2w-kierunku tylnim 1(i) gdy-tylko popchnął, (wtedy) przeczytał tamten ty-tuł. "dobre (czy) nie dobre?" on powiedział. " 3ja trakcie czytania (jestem) 2(w) którego 1t-o* zda-nie 4(jest) napraw-dę 6okrop-ne 5niezwyk-le". ja tylko 'gdy' (jestem w) hu-morze 'do oponenta', też 'dobrze' {bardzo} potrafię powiedzieć drwią-cymi słowy. ale on jednak 2odro-binę 1nawet 3słysząc nie-jest-w-stanie wy-'łapać'. on znów 3'p- 5poko-ju 4-o' 1space- 7(i) 'z-powrotem' 2-rował 6'tam'. 2czasu 1'od' 3'do' czasu 4-nosząc 3pod- 6mo(je) i S-t-ra-d-la-te-r-a* 5wszyst-kie pry-watne rze-czy 9(ze strony) wschodniej 7oglą- 9(jak i z) zachodniej 8-dał (je). 'w końcu', ja 2wziąłęm 4tam-tą* ksiażkę 3rzuciłem 5'na' podło-gę 1wtedy. mając 4(jak) Ac-k-ley 3tamtego typu 2który (jest) 1ko-lesia 5znajdującego (się) 7twojego ciała 6(po) stronie, ty wtedy nie-potrzebujesz myśleć (o) czytaniu ksiażki. 'po prostu' nie-ma żad-nej możli-wości (żeby to robić).

ja w-kierunku krzesła 2'oparcia' {pleców} 1góry 3o-pierając (się), patrzyłem 2stary Ac-k-lei 1ja-k 4znajduje-się 6'moim' pokoju 5w 3bez-trosko ukonten-towany. ja (po) pojechaniu (do) Nowego Yorku (na) jedną wyprawę (i) 2z-powrotem 1przyjechaniu, czu-łem (się) tr-och-ę zmęczony, zaczą-łem zi-e*-w-a-ć*. 2następ-nie 1ja 3wtedy zaczą-łem 5żartujac (i) śmiejac (się) 4ba-wić (się). ja cza-sa-mi (czy właściwie to) częs-to 2żartu-jąć 1uzyskuję przyjemność, (to) dobrze powoduje(że) same-mu (się) 2nie 1'ra-czej' {co-się tyczy-czegoś} 3nu-dzę,. ja w (tamtym) czasie (byłem) wyczrpany tak-własnie-było, to wziąłęm mo-ją* myśliw-ską czapkę (z) 'dasz-kiem' przekręciłem do ty-łu, następ-nie wziąłem 3da-szek 2-ciągnąłem 4w-dół 1przy- 5zasła-niać sw-o-je* 7widzenia 6pole {linię}. 2w-ten sposób 1gdy-tylko uczyniłem, ja wtedy ni-cze-go* patrzać nie 'byłem-w-stanie'. "ja sądzę (że) ja 2pra-wie stałem (się) niewi-domym 1'właśnie', ja 2użyłem pewnego rodzaju 5ekstre-malnie ochryp-ły 4który (był) 3gło-su 1mówiąc. ko-cha-na* ma-mo, 4(w) tym miejscu 3które (jest) 2wszyt-ko 4jak-kol-wiek* (patrzę) w-ten 'sposób' jest-czarne 1aa". "ty jesteś szaleń-cem. ja mo-gę do niebios (wznosić) przy-sięgę {klnę się ku niebiosom}", Ac-k-ley powiedziałe. "ko-cha-na* ma-mo, 2weź 4two-ją* dłoń 3wyciągnij do mnie 1no. ty dla-czego nie 2'czego'(?) two-jej dłoni 1dajesz mi 3'a-propos'! b-o-że {stary niebiański ojcze}, 2nie (zachowuj się) ta-k dzie-cin-nie 1już."

ja zaczą-łem udawać ślep-ca w-tamten sposób w przód 2po-omacku 1macając 4 raz-po-raz 3powietrze. al-e nie* 3-stałem 1po- 4ciałem (z krzesła) 2-w-. ja 3'ra-z po raz' 2'jak'(?) 1mówiłem: "ko-cha-na* ma-mo, ty dla-czego nie 2'czego'(?) two-jej dłoni 1dajesz mi 3'a-propos'!" ja 2całko-wice 1(robiłem) to 3dl-a* 5żar-tu 4uzyskania przyjemności (z). 2oczy-wiste 1'zatem', (że) w-ten sposób robiąć cza-sami-mi mogłem spowodować (u) mnie poczu-cie ekstremal-nego szczę-ścia. ponad-to, ja wiem (że) to jeszcze może spowodować (że) Ac-k-ley (będzie) zmart-wiony 'jak'(?) irytu-jąco. on zaw-sze wywo-ływał mó-j* sa-dy-zm. ja (byłem) wobec niego bardzo okrut-ny. al-e 'osta-tecznie', ja 2'w końcu' zaprzes-tałem (się z nim) dr-aż-nić 1'już'. ja jeszcze wziąłem 3da-szek 2-kręciłem 1'prze'- 4(do) 6'głowy' 5tyłu. (aby) tro-chę odpo-cząć (choć przez) jedną chwi-lę."
to jest ko-go*!" Ac-k-ley powiedział. on 2-niósł 1pod- 4'mojego' wspó-lokator-a* 3ochraniacze (na) kolana 5 (i)dał mi (do) obejrzenia. Ac-k-ley (-) te-n ko-leś 3jaką-kolwiek rze-cz bez-wyjątku 2-niesie 1pod- 3(i) przyjdzie obejrzeć. 2on 1'do-tego stopnia' (że) 3na- 5two-im* 7dolne (części) cia- 6ochraniaczom (na) 8-ła -4wet 9nie może daro-wać. ja poinfor-mowałem go mówiąc (że) to jest S-t-ra-d-la-te-r-a*. on 'na-skutek tego' 2w-kierunku 5S-t-ra-d-la-ter-a 4łóżka 3wierzchu 1po-rzucił (je). ochraniacze (na) kolana to on 3ze 6S-t-ra-d-la-te-r-a 5pięcio sufladowej szafki 4środka 2-jął 1w-y-, ale 2zostały-przez niego rzucone n- 4łóżko 3-a 1wtedy.

on pod-szedłwszy usiadł n- 4S-t-ra-d-le-r-a* 3krzes-ła 2porę-czy 1-a. on 'nig-dy' {zaw-sze} nie siadał n- 2krześ-le 1-a. zaw-sze siadał n- 2porę-czy 1-a. ty cho-le-ra t-ę czap-kę to gdz-ie (sobie) spra-wiłeś 'tak-właśnie-jest'?" on powiedział. "(w) Nowym Yorku". "dużo (czy) mało pieniędzy (zapłaciłeś)?" " jednego kafla". "ty 'zostałeś oszykany' 'zatem'". on za-czął 2zapał-ki 1poślad-kiem 😉 {głów-ką? koń-cem} 5-dłubywać 3'w-' 6(sobie bród spod) 'jego' tamtych choler-nych paz-nokci 4-y-. powiem (że jak) przychodziło (do tego to było nawet) zabaw-nie. je-go* zę-by zaw-sze (były) brudne nie do-wytrzymania, je-go* usz-y też 'tak samo' były brudne jak(?) ekstre-malnie, ale on zaw-sze dłu-bał* (pod) sw-oi-mi* paznok-ciami. ja 'łamałem-sobie głowę-nad-tym' (czy) on prawdo-podobnie 2'myśli 1błędnie' 3(że) tak u-czyniwszy, on wtedy 2przemieni-a* (się w) jakiegoś 5ekstre-malnie czys-ty (i) porzą-dny 4który (jest) 3mło-dzień-ca 1już. on 'czyszcz'-ąc* paznok-cie, ponadto popatrzy-ł* (na) mo-ją* czap-kę spoj-rzeniem. "w 'na-szych' 'stro-nach', zatem nosząc 3tego rodzaju 2które (są) 1czap-ki 4'strzelają' (do) jeleni, b-o-że ", on powiedział. to jest 5'polowania' (na) jelenie 4(w) cza-sie 3nosi (się) 2którą 1czap-ka.
"2widziałeś 1(do) 'cho'-ler-nego diabła (z tym co)". ja -djąwszy z- czap-kę patrzy-łem* (na nią przez) ch-wi-lę. ja jeszcze zamkną-łem* jed-no* o-ko, wyglądało to 3w-5kierunku 4'jego' 2celo-wał 1jak-bym. " to jest 'pewna' 5'strzelania' (do) ludzi 4 (w) cza-sie 3nosi (się) 2którą 1czap-ka, " ja 3umyśl-nie żartu-jąć 2jak*(?) 1powiedziałem". ja założy-wszy* ją biorę pistolet (aby) bić (nim w) ludzi".
"'4twojej' rodzinie 3w 2ludzie 5wie-dzą 8(że) on-i* wzięli* cię 'otwarcie' usunę-li(*) 7 którą (jest to, że) 6(o) sprawie 1czy?"
"nie wie-dzą".
"S-t-ra-d-la-ter cho-le-ra 'koniec końców' 2do ja-kiego miejs-ca 1poszed-ł*?"
"2oglądać piłkę 1poszed-ł*, on umówi-ł* (się z) dziew-czy-ną". ja 'zrobi-łem*' 'pewne' ziew-nięcie, ja całym ciałem (#) bez-wyjątku byłem-w-trakcie 'robienia' zie-wów. 2(w) tym poko-ju napraw-dę (było) cho-le-ra zbyt duszno (i) gorąco 1wtedy, (co) powodowało (że) człowiek (robił się) śpiący jak*(?)'ektre-marnie'. w Pen-cey, (jeśli) tobie nie było zimno jak*(?) śmier-telnie, wtedy było gorąco jak*(?) ekstre-malnie.
"3wiel-ki 2który (jest) 1S-t-ra-d-la-ter", Ac-k-ley powiedział". — hej, weż two-je* nożycz-ki pożycz dla mnie (abym) użył (przez) jedną sekun-dę, ok (czy) nie ok?" ", 4-ciągania 3w-y- 2'dla wygody' 1czy (masz je pod ręką)?"
"nie, ja ju-ż (je) 2-pakowa- 1z-a- 3-łem*, znajdują-się (na) 2sza-f-y* (na ubrania) 1naj-wyższej 'półce' 3a-propos".
"-ciągnij w-y- (i) pożycz mi (abym mógł je) użyć (na) jedną sekun-dę, ok (czy) nie ok?" Ac-k-ley powiedział, ja 3pal-cu 2na 1mam 4'pewną' 'sk-ór-kę' (którą) chcę 6-ciąć 5u- 7a-propos.
on mógł nie przejmować (się) (tym) 2ty 1c-z-y 3ju-ż wziąłeś* 6rz-czy 5-pako-wałeś 4z-a- 7(i) 9-łoży- 8po- 10-łeś (je) 12sza-f-y* 11(na) naj-wyższej półce. 2ja 1nie (było) spo-sobu, 3'nie-miałem innego-wyjścia-jak' wziąć 5dać 4mu. 3wyciągałem 2(w) którym 1(w) cza-sie, jeszcze pr-aw-ie (o)da-łem* {straci-łem) mo-je* życie, ja właśnie otwie-rałem 2sza-f-y* 1drzwi (od), S-t-ra-d-la-ter-a teni-sowa rakieta — połączo-na* (z) drewnianą ramą i-t-d — aku-rat spadła n- 2mo-ją* głowę 1-a. 2tylko 1usłyszałem 3jak* (rozbrzmiał) 5huk-u* 4pew-ien odgł-os, mnie zabolało jak*(?) ekstre-malnie. ale to 3ucieszyło 1'tak' 4starego Ac-k-leya 2cho-ler-nie 5(że) 7pr-aw-ie 6też 8(nie) 10-da- 9od- 11-ł* życia. on z-a- 2używająć 'swojego' 5(był) ekstremalnie głośny 4który 3fałszywego gło-su 6szaleńczo śmiać (się) 1-cz-ął. ja -jąwszy z- wa-liz-kę dałem mu (do) wzięcia noż-yczki, on 'od-początku do-końca' 2szaleńczo śmiać 1nie przestał (się),. podobne (do) tego pewnego typu sprawy — (takie, że) kt-os 3głowę 2na 1ucierpia-ł* (po tym jak spadł mu) 4'jakiś' ka-mień i-t-d. — zawsze mogły spowodować (że) Ac-k-ley smiał-się tak-że gu-bił spod-nie. "ty naprawdę cho-ler-nie (dobrze) rozu-miesz (co onzacza dobry) hu-mor, Ac-k-ley dzie-cion", ja do niego powiedziałem. "2ty wi-esz 1czy?" ja wziąłem* 2nożycz-ki 1po-da-łem mu. 2sprawię 1ja 3(że) przyjdę jako tw-ój* zza-sceniczny sz-f {im-pre-sa-rio}, ja mo-gę sprezentować Ci 2do cho-ler-nej* 'stacji radiowej' 3na 1pójście 4'trans-misję' (programu na żywo)". ja znów 2-siadłem 1u- 4sw-io-m* krześ-le 3na. on za-czął obcinać (nożyczkami) 2'swoje' 1tamte wyglądały 5'jak-by' (były) zarówno grube jak-i twarde 4które 3paznok-cie. "ty 2używaj 1'po-prostu' 3'w-kierunku' sto-łu dobrze czy-nie dobrze?" ja powiedziałem. 2(możeż) dla mnie obcinać na- 4sto-łem 3-d ok 1czy? ja nie chciałbym v- 2dzi-siejszą noc 1-v 3goły-mi* stopami nadepnąć na tamte 7pazu-ry 6(są) 'takie same-jak' 5które 4paz-nokcie".ale on ciąg-le mnie 'igno-ro-wał', (ani) tro-chę nie pojmował (zasad) 'dobrego wychowania', 3ja powiedziałem 2które 1(rzeczy) 4to praw-da.
"6S-t-ra-d-la-ter 5umówił-się 4(z) którą 3dziew-czy-na 2jest 1kim? "on powiedział. on zaw-sze py-tał (o to) 6S-t-ra-d-la-ter 5spotyka-się 4(z) którą 3dziew-czy-na 2jest 1kim, 'pomimo że' on wobec S-t-ra-d-la-te-ra (pałał) 'nienawiścią aż do kości'.
"ja nie wi-em, (a) 'po co' (pytasz)?"
"nie 'waż-ne". hej, ja ścierpieć nie 'mogę' tamtego 4kur-wa 3wychowała 2którego 1(fagasa), tam-ten 4kur-wa 3wychowała 2którego 1(fagas) 5'na-prawdę'(jest) przeze mnie 7ścierp- 6nie- 8-ialny."
"on ślicz-nie ciebie kocha jak*(?) ekstre-malnie a-propos,. on poinfor-mował mnie mówiąc (że) on uwa-ża cię (że) jesteś jakimś cho-ler-nym księ-ciem", ja powiedziałem, 3ja żartuję (i) ba-wię (się) 2(w) którym 1(w) cza-sie, częs-to do ludzi wołam (że są) "książe-tami". to może dać mi rozryw-kę (i) przyjem-ność.
"on zaw-sze przy-biera (pozę) tamtego rodzaju 3(znamionuje) 'nie-o-myl-ność' 2które 1śmierdzącego zacho-wania", Ac-k-ley powiedział, "ja 'napraw-dę ścierpieć nie 'mogę' tam-tego 4kur-wa 3wychowała 2którego 1(fagasa), ty patrząc (mółbyś) 'od-nieść' (wrażenie) (że) on —"
"2ty mógłbyś czy-nie mógłbyś wziąć 4paznok-cie 3obcinać 5na- 7sto-łem 6-d 1a-propos? hej?" ja 3ekstremalnie nie cierp-liwie 2jak*(?) 1powiedziałem, "ja ju-ż z do ciebie mówi-łem* (o tym) o-k. pięć-dziesiąt (razy)—"
"on zaw-sze przy-biera cho-le-ra (pozę) tamtego rodzaju 3(z "ja namionuje) 'nie-o-myl-ność' 2które 1śmierdzącego zacho-wania", Ac-k-ley powiedział, ja na-wet uwa-żam (że) tamtemu 4kur-wa 3wychowała 2którego 1(fagasowi) 5bra-kuje inteli-gencji. on są-dzi (że) sa-m (jest) bardzo inte-ligentny, on sam myś-li (że) on pew-nie jest 3świe-cie 2na 1naj-naj- (mądrzejszy)—"
"Ac-k-ley! '2boże 1miłościwy'. ty ' w końcu" mógłbyś czy-nie mógłbyś wziąć 2'twoje' 6pazu-ry 5przypominają 4które 3paz-nokcie 1obcinać 7na- 9sto-łem 8-d? ja ju-ż pr-aw-ie do ciebie mówi-łem* (o tym) pięć-dziesiąt razy 'już'."
on za-czął brać* paznok-cie obcinać na- sto-łem -d, 2też 'w końcu' zmie-nił prefe-renję 1no. ty (gdy) tyl-ko 'na' niego głoś-no wrzaś-niesz, on dopiero-wtedy może zgod-nie (z) two-imi* słowami pójść zrobić (to co chciałeś).
ja spojrza-łe* (na) niego (przez) jedną chwi-lę. kontynuuj-ąc* ja powiedziałem: "ja wi-em 2ty 1dla-cze-go 3pragniesz niena-widzić S-t-ra-d-la-tera, (a) tamto to ponie-wąż on cza-sami każe Ci szorować zęby. on cho-ciaż (powiedział to) to-nem rela-tywnie ciężkim, 2przeciwnie nie 1to 3umyś-nie 5obra-ził 4cię. on cho-ciaż powie-dział (w) spo-sób nie odpowiedni, jednak-że on wcale nie był specjal-nie obraża-jący cię. je-go8 inten-cją jednak-że było-to (aby) powiedzieć ci (że) gdy-byś cza-sami po-szorował zęby, wtedy byłbyś 2lepiej 1wyglądał jak*(?) dużo, również (czułbyś się) 2wygod-niej 1jak*(?) dużo."
"ja ja-k (to) nie szoruję zębów. nie(!) 2'do' mnie 1przychodż 3(z) tym 'zarzu-tem'."
"nie, ty nie szorujesz zębów. ja patrząc widziałem (że) ty nie szorujesz zębów, " ja powiedziałem. ale ja 4'wprost przeciwnie' 2nie 1to 3celo-wo 5 (coś) sprawiło 7(było na) niego 6(że)trudno 8patrzeć. 2mówić 1(jeśli) zaczą-łem (już o tym) 3ja ponadto tro-chę sprawiłem (że) on (się) 'źle poczuł' a-propos. ja to powiedziałbym (że) jeś-li kt-oś mówi ci (że) nie szorujesz zębów, wtedy oczy-wiście 2nie 1to 3ja-kaś 6zbyt rados-na 5która (jest) 4sprawa. "S-t-ra-d-la-ter (-) ten człowiek nadal ['wcale'} nie (jest) zły. 'jego' in-ten-cję nie oceniam (jako) zbyt złą," ja powiedziałem. "ty nie zrozu-miałeś go, defe-kt {'prob-lem'} zatem znajduje-się-w tym miejscu."
"(dla) mnnie nadal 'jeśli chodzi-o' niego to 4kur-wa 3wychowała 2którego 1(fagas). on jest jakimś 7się 6uważa 8(za) prze-wyższającego (innych) 5(i) który 4kur-wa 3wychowała 2którego 1(fagasem).
"on rzeczy-wiście 2się 1uważa 3(za) prze-wyższajacego (innych), ale on v- 2pew-nych* sytu-acjach 1-v' 3(jest) także ekstre-malnie szczod-ry. on napraw-dę jest* tego rodzaju tak-właśnie-jest", ja powiedziałem. "spójrz. 'na przykład' S-t-ra-d-la-ter wiąż-ąc* jakiś kra-wat, tobie zobaczyw-szy* bardzo (się) spodo-bał. ;na przykład' powiem (że) 3on wiąz-ał* 2który 1tam-ten* kra-wat4 tobie spodo-ba (się) jak(?) ekstre-malnie — ja tyl-ko luź-no poddaję (pod dyskusję) jakiś przyk-ład. ty wi-esz on będzie (w) ja-ki sposób (się) zacho-wywał? on 'm-o-że' będzię zrozwiązywał (krawat) i przyjdzie (aby) 2sprezentować 1ci (go). on napraw-dę będzie (się tak zachowywać). albo ina-czej' — ty wi-esz on 2będzie 1(w) ja-ki sposób (się) 3(zachowywał)? on będzie 2'co'? kra-wat 1odkładać 3n- 5twoje łóżko 4-a 6al-bo 8in-ne 7ja-kieś 9miejsce. ale on będzie (chciał) wziać* 2tam-ten* choler-ny kra-wat 1sprezentować ci. duża więk-szość ludzi mo-że tylko mogłaby—"
"cho-le-ra", Ac-k-lei powiedział. "ja jeś-li miałbym 4(jak) on 1ta-k (dużo) 3-y* 2pieniędz-, ja też bym (w) ten sposób zrobił tak-by-właśnie-było."
"nie, ty nie (zrobił)byś 'tak'." ja po-trząśnąłem głową. "nie, ty nie (zrobił)byś 'tak', Ac-k-ley dzie-cino. ty jeś-li miałbyś 4(jak) on 1ta-k (dużo) 3-y* 2pieniędz-, ty wtedy byś st-ał (się) ja-kimś naj=naj większy-m* (fagasem) —"
"nie(!) 2'więcej'1wołaj-na mnie 3"Ac-k-ley dzie-cino", ja (jestem od ciebie) większy tak-że* mógł-bym 2(występować) jako twój cho-ler-ny* oj-ciec 1'już'."
"nie, ty nie* mógł-byś." ech, on cza-sa-mi zapraw-dę sprawiał (że) człowiek (popadał w ) iry-tację. on 'nigdy' nie 2odpuszczenia (sobie) 1doświadczył 3jaki-ejś okaz-ji (aby) sprawić (abyś) ty wie-dział (że) ty 'masz' 5-naście 4szes- 6(a) on 'ma' 8-naście 7osiem- (lat)." 'przede wszystkim', ja zdecydowanie nie 2-bym 1pozwolił- 3ci wejść (do) 5mojej 4tamtej 6cho-ler-nej* rodzi-ny," ja powiedziałem.
"ech, 2tylko 1'gdybyś' ty 4nie(!) 3zaw-sze 6n-a* mnie 5wołał—"
na-gl-e, 2(od) pokoju 1drzwi 3otworzy-ły* (się), stary S-t-ra-d-la-ter 'na chwilę' 2-pa-dł 3(do) pokoju 1przy-, (w) pe-wien* niecierpliwy (i) poś-piesz-ny* spo-sób. 3'wszyst-kie' spra-wy 2w 'jego' (przypadku) 1'najwy-raźniej' 4bez-wyjątku to 7ludzkie życie (jest) związane (z) niebem {'sprawa życia i śmierci'} 6(w) kórych 5duże sprawy. on 2prosto 1pod-szedł 3(do mnie) (i) jak- 6cho-ler-nie chałasuj-ąc* 5(dla) zabawy 4b-y 8v- 10mojej 9dwie strony 11twarzy -'v' 7cięż-ko klep-nął* dwa razy— ten rodzaj aktyw-ności cza-sami napraw-dę woływał (w) człowieku 2płacz (ani) śmiech 1'ani to'.
"słuchaj no(!)" on powiedział. "ty dz-iś wieczo-rem masz (jakąś) sprawę (w ziązku. z którą musisz) wy-jść co?"
"ja nie wi-em. ja prawdo-podobnie wy-jdę. 2cho-le-ra 5zew-nątrz 4'na' 3'c-o' 1'a-niech-to') — 7pada śnieg 6już? " 2je-go* płasz-cza '1wierzch' 4całkowicie 3był 5(w) śniegu.
"ta-k. słuchaj no(!). 2ty 1jeś-li 3nie 5do tamtego miejsca 4pójdziesz, 2(to) mógłbyś czy-nie mógłbyś wziąć* 7twoją 6tam-tą* 8kurt-kę (w) 10psich zębów 9'dekoracyjny wzór' {pe-pi-t-kę} 1a-propos 3pożyczyć mi 5(do) założenia 4ra-z?"
"kto wygra-ł*?" ja powiedziałem.
"jeszcze 'dopiero' 'zagra-li*' pół 'meczu'. m-y nie spojrzeliś-my* (#). "S-t-ra-d-la-ter powiedział. " nie 'rób' (sobie) żar-tów, 2dziś wie-czorem 1ty 'w końcu' 3zakładasz czy-nie zakładasz tam-tą* 6psich zębów 5(w)'dekoracyjny wzór' 4kurt-kę? moja tam-ta popielata f-lan-ela 2na wierzchu (jest) 4komplet-nie 6-pryskan 5po- 7(i) pobrudzona 3czy-mś '1właśnie'."
"założę (czy) jednak nie założę, po-prostu ja nie ch-cę (aby) 2ubra-nia 1ramio-na 3(zostały) przez ciebie 'powypy-chane'," ja powiedziałem. 3na-s obydw-u* 2ciała 1wyskokość 5nie różniła 4(się) 'mniej więcej', ale on jednak 2pra-wie 1ważył 4(więcej niż) ja 3(z) ra-z*. je-go* ramio-na 2szero-kie 1(były) ekstre-malnie.
"ja nie będę 2'czego'*(?) ra-mion 1wypych-ał 3'tak-właśnie-będzie'." on pośpiesz-nie 3w-kierunku 'szafy na-ubrania' 2-szedł 1po-.
"2dzie-cino ty (masz się) dobrze, 1Ac-k-ley?" on do Ac-k-leya powiedział. S-t-ra-d-la-ter wbrew (temu co się może wydawać) to pewien 3(jest) całkiem życz-liwy 2który 1ko-leś. życz-liwość 'w środku' przecie-kaj-ąca* 3(był) tro-chę ob-łud-ny 2który 1sma-kiem, jednak-że on zobaczy-wszy* Ac-k-leya przynaj-mniej jed-nak 'wystosował' jakieś* pozdro-wienie i-t-d.
str 24 od końca